Είκοσι επτά (27) θέματα στην συνεδρίαση του ΔΣ Νότιας Κυνουρίας

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 19:13
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση του ΔΣ Νότιας Κυνουρίας

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (18/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (23η) Σεπτεμβρίου (2019) – ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:Θέμα 1ο:  Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ.). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο:  Περί του ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο:  Περί του ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο:  Περί του ορισμού Προέδρου και εκπροσώπου Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 5ο: Περί του ορισμού, για το ημερολογιακό έτος (1-9-2019 έως 31-8-2020) δημοτικών συμβούλων, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι (5.869,41) €.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο:  Περί του ορισμού, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του άρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 7ο:  Περί του ορισμού εκ νέου εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων στο πλαίσιο της τεχνικής στήριξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία O.T.A.. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 8ο: Περί του ορισμού, για τη τρέχουσα δημοτική περίοδο, εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 9ο: Περί του ορισμού για τη τρέχουσα δημοτική περίοδο εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD Ανατολικής Πελοποννήσου της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 10ο: Περί της διεύρυνσης της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 11ο: Περί του ορισμού ενός μέλους και της συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου Δ.Ε. Λεωνιδίου». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 12ο: Περί του καθορισμού ειδικότητας πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) λόγω περικοπής του αριθμού των θέσεων του αρχικού αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 13ο: Περί της έγκρισης τροποποίησης του Προοιμίου, του Παραρτήματος Ι – Βασικά χαρακτηριστικά της Πράξης και του Παραρτήματος ΙΙΙ – Προεκτίμηση Πρόσθετων Δαπανών Διοίκησης του Φορέα Υλοποίησης της από 14-02-2019 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού» ενταγμένης στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», βάσει του από 30-08-2019 Πρακτικού Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 14ο: Περί της εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 15ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων 1699.013 με τίτλο: «Έσοδα εκλογικής αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019», ποσού 10.175,00€ και τη δημιουργία σχετικών ΚΑ Εξόδων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 16ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων 1699.014 με τίτλο: «Έσοδα εκλογικής αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019», ποσού 4.420,00€ και την ενίσχυση/δημιουργία σχετικών ΚΑ Εξόδων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 17ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη μείωση του ΚΑ 00-6823.001 με τίτλο: «Τόκοι υπερημερίας χρήσης για την 320/2018 απόφαση τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως» κατά το ποσό των (10,46)€ και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ 00-6823.003 με τίτλο: «Τόκοι υπερημερίας χρήσης της 36/2018 Απόφασης ειρηνοδικείου Άστρους». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 18ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 70-6262.001 με τίτλο «Συντήρηση εξωτερικών ρολογιών κτιρίων Δήμου Νότιας Κυνουρίας» ποσού (4.000,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 70-6264.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 19ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 30-7331.011 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πουλίθρων Δ.Ε. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» ποσού 7.200,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 30-7331.007 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ Λεωνιδίου» και την ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 20ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ Εσόδων 1421.002 με τίτλο «Έσοδα από το κληροδότημα Μυροφόρας Κόμητα» με το ποσό των (2.356,00) και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 00-6162.002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων (Κληροδότημα Μυροφόρας Κόμητα)». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 21ο: Περί της (Γ΄) κατανομής έτους 2019 κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θ.)

Θέμα 22ο: Περί εγκρίσεως επεκτάσεων Δημοτικού ηλεκτρικού δικτύου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κ.)

Θέμα 23ο: Περί της έγκρισης ηλεκτροδότησης πίλαρ σε κοινόχρηστο Δημοτικό χώρο. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θ.)

Θέμα 24ο: Περί της ανάκλησης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου στη ΔΗΚΕΝΚ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». (Εισηγητής: Ευσταθίου Θ.)

Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως KLARITA LLUKANI που αφορά χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στον οικισμό Σαπουνακαίικα. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 26ο: Περί δικαιώματος σύστασης οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο Παλαιοχωρίου. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θ.)

Θέμα 27ο: Περί της έκδοσης ψηφίσματος κατόπιν του θανάτου του Κωνσταντίνου Χρ. Ντουζένη. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος