Υπαίθριος ο εορτασμός των Πολιούχων της Τρίπολης λόγω μέτρων για τον κορωνοϊό

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 11:20

Σε ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας, Αλέξανδρος, αναφέρονται τα εξής, σχετικά με το φετινό εορτασμό των πολιούχων Τρίπολης, αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου:

«Σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι τήν προσεχῆ Παρασκευήν, 22αν Μαΐου ἐ.ἔ. ἡ Ἱερά Ἡμῶν Μητρόπολις καί  εἰδικώτερα ἡ πόλι τῆς Τριπόλεως ἑορτάζει πανδήμως τήν ἑορτήν τῶν Πολιούχων μας Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, πού γιά τήν Πίστι καί τό Γένος ἐθελουσίως ἐθυσίασαν τή ζωή τους καί μέ τό αἷμα τους πότισαν τό χῶμα τῆς Τριπολιτσᾶς.Ὅμως τά προληπτικά μέτρα πρός ἀποφυγήν τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά τιμήσωμεν τούς Πολιούχους μας Ἁγίους κατά τά εἰωθότα τῶν παρελθόντων ἐτῶν καί διά τοῦτο ἀποφασίσαμε νά συνοψίσωμε τήν ἑορτήν κατά τό ἑξῆς ἑορταστικόν Πρόγραμμα:

Α. Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς 21 Μαΐου ἐ.ἔ. ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν θά τελεσθῆ ὑπαίθριος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού – Ἁγίων Νεομαρτύρων Τριπόλεως καί

Β. Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς 22 Μαΐου ἐ.ἔ. καί ἀπό ὥρας 7ης  ἕως 10ης πρωϊνῆς θά τελεσθῆ ὑπαίθριος Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τήν πλατείαν Ἄρεως τῆς πόλεώς μας.

Ταῦτα ἀνακοινοῦντες πρός πάντας ὑμᾶς σᾶς προσκαλοῦμεν νά προσέλθετε στίς δύο ἀνωτέρω λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεως, εἰδικώτερα κατά τόν ἐφετινόν ἑορτασμόν δέν πρέπει νά λείψη κανείς, διά νά τιμήσωμε τούς Ἁγίους μας καί νά ὁμολογήσωμε τήν Πίστιν μας εἰς τόν Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός,

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας  

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ»