Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2022

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 13:40

Μ ε ανακοίνωσή της η Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου ενημερώνει:

  1.  Από 02 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 01 Απριλίου 2020 καλούνται όλοι οι άρρενες, που γεννήθηκαν το έτος 2002 , προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.
  1. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, σε οποιαδήποτε  Στρατολογική Υπηρεσία είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
  1. Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να προσκομίζουν απαραίτητα  τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) :

α.    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.β.   Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

γ.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

δ.    Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

ε.    Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).

  1. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 

Τρίπολη, 10 Δεκεμβρίου 2019

-O-

Διευθυντής