“Κεκλεισμένων των θυρών” συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή Δ.Μεγαλόπολης

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 09:11

Σας παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
  2. Περί τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης», ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
  3. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
  4. Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο “Μελέτη αναλογισμού – αποζημιώσεως σε μεμονωμένο τμήμα του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης (οδός Ίμβρου)” – Ορισμός Δικηγόρου για τη μεταγραφή πράξης αναλογισμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης.
  5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2020».
  6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης».
  7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. δαπανών με τίτλο “Αμοιβή Τεχνικού Πνευματικού Κέντρου”».
  8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 4/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέων Κ.Α. δαπανών».
  9. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2021.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ