Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση για το ΔΣ Νότιας Κυνουρίας

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 15:16
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (10/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (6η) Ιουλίου (2020) – ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.Λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού covid-19 η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών (εγκ. ΥΠΕΣ 163, Α.Π. 33282/29-5-2020).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 

Θέμα 1ο: Περί της σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο: Περί της εκκίνησης της διαδικασίας υλοποίησης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών με δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Προμηθευτών – Χορηγητών. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 3ο: Περί αποδοχής μεταφοράς του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση – μετατροπή κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς» που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και είναι δικαιούχος ο Δήμος μας, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί της αποδοχής ποσού 91.070,21 € που αφορά έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19 και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την:

  • δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εσόδων 1699.016 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» ποσού (91.070,21)€,
  • δημιουργία νέων απαραίτητων ΚΑ Εξόδων: α) 00-6154.004 με τίτλο «Απόδοση παρακράτησης 0,15% από έκτακτη επιχορήγηση Δήμων  προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» ποσού (136,60)€, β) 00-6312.001 με τίτλο «ΦΠΑ για Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» ποσού (75.000,00)€, γ) 00-6492.007 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης 73/2020 Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως» ποσού  (15.933,61)€. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 00-6495.045 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάδειξης τουριστικού πλεονεκτήματος» κατά το ποσό των (4.500,00)€ με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 00-6495.041 με τίτλο «Υπηρεσίες τουριστικής προβολής Δήμου Νότιας Κυνουρίας» κατά το ποσό των (4.500,00)€. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 6ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 10-6232.002 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων (ΚΕΠ Τυρού)» κατά το ποσό των (530,00)€ με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 00-8115.044 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Α 319/2019 Δικαστική Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 7ο: Περί της αντικατάστασης μέλους (τακτικού και αναπληρωτή αυτού), εκπροσώπου του Μορφωτικού Σύλλογο Λεωνιδίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΝΚ). (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Θέμα 8ο:  Επί αιτήσεως Murati Etleva πατρ. Nazif για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλήτριας υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Βασίλειος Σαλάκος