“Κεκλεισμένων των θυρών” συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ν.Κυνουρίας

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 16:40
Φάμπρικα πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

H πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Πρόσκληση 29ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής[Άρθρο 75, Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

Με την παρούσα προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (29/2020) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την (24η) Νοεμβρίου (2020), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοιού covid-19 η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών (εγκ. ΥΠΕΣ 426, Α.Π. 77233/13-11-2020).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)           216. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθ. 648/16-10-2020 αποφάσεως Δημάρχου με θέμα:<<Απευθείας ανάθεση των εργασιών και προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9887>>.Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» κατά το ποσό των (8.304,73)€.-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-6263.003 με τίτλο «Έκτακτη και κατεπείγουσα εργασία επισκευής απορριμματοφόρου οχήματος ΚΗΟ 9887 (Απόφαση Δημάρχου 648/2020)» με το ποσό των (8.304,73)€.
2)           217. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» κατά το ποσό των (10.147,65)€.-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-6263.004 με τίτλο «Έκτακτη και κατεπείγουσα εργασία επισκευής απορριμματοφόρου οχήματος ΚΗI 7619 (Απόφαση Δημάρχου 681/2020)» με το ποσό των (10.147,65)€.
3)           218. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.112 με τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινοτικού φωτισμού (Κοινότητας Πηγαδίου)» κατά το ποσό των (1.454,72)€.-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45-6262.003 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης τοιχίου οστεοφυλακίου Κοινότητας Πηγαδίου» κατά το ποσό των (1.454,72)€.
4)           219. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6041.001 με τίτλο «Ασκούμενοι σπουδαστές των ΤΕΙ» κατά το ποσό των (3.200,00)€.-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6111.003 με τίτλο «Αμοιβές υποθηκοφύλακα» κατά το ποσό των (2.800,00)€.

-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6731.001 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας» κατά το ποσό των (6.000,00)€.

5)           220. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-6672.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας» κατά το ποσό των (4.000,00)€.-Την ενίσχυση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια μικροεργαλείων ΔΕ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (2.000,00)€.

-Την ενίσχυση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30-6662.003 με τίτλο «Υλικά συντήρησης κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (2.000,00)€.

6)           221. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45-6262.002 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων κοιμητηρίων» κατά το ποσό των (1.000,00)€.-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45-6262.004 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος τοιχίου κοιμητηρίου Κοινότητας Πελετών» κατά το ποσό των (1.000,00)€.
7)           222. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» κατά το ποσό των (1.400,00)€.-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30-7135.013 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση  μεταλλικής κατασκευής για δημιουργία χώρου εργασίας στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (1.400,00)€.
8)           223. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-611.003 με τίτλο «Αμοιβές υποθηκοφύλακα» κατά το ποσό των («3.000,00)€.-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 35-6236.001 με τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για κοπή και αποκλάδωση επικίνδυνων δέντρων ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (3.000,00)€.
9)           224. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6738.001 με τίτλο «Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Νότιας Κυνουρίας» κατά το ποσό των (14.880,00)€.-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30-6236.001 με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου περιοχή Πετσίνα ΔΕ Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» κατά το ποσό των (14.880,00)€.
10)        225. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 70-6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» κατά το ποσό των (2.000,00)€.-Την μείωση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 25-6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» κατά το ποσό των (1.500,00)€.

-Την ενίσχυση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» κατά το ποσό των (2.500,00)€.

-Την δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15-6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» κατά το ποσό των (1.000,00)€.

11)        226. Επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών λόγω λανθασμένης εγγραφής.
12)        227 Περί της σύναψης δημόσιας σύμβασης εργασίας με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή φωτισμού Δ.Ε Λεωνιδίου>>.
13)        228. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, με το σύστημα της αυτεπιστασίας, του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Λεωνιδίου».
14)        229. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 13/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας <<Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας>> με θέμα:<<Περί εγκρίσεως Απολογισμού και Ισολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2019>>.
15)        230. Περί εγκρίσεως οικονομικού απολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έτους 2019.
16)        231. Περί του προελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας  έτους 2019.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μιχαήλ Σωτηρόπουλος