Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή αγώνα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 16:25

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία
περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-
1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές
ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
5. Την υπ΄αρίθμ 7458/19/ 1792479 από 29/08/2019 αναφορά του Τ.Τ. Τρίπολης.
6. Την διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Α.Ε.Κ.» που θα λάβει χώρα την
1-9-2019 και ώρα έναρξης 21:30, στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη για την διοργάνωση
SUPERLEAUGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ 2018-2019.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Καθορίζουμε ως οδούς μίας κατευθύνσεως (μονόδρομοι) την ανωτέρω ημερομηνία (1-9-2019) που θα διεξαχθεί στο
παρακείμενο της οδού Γ. Τερτσέτη γήπεδο του ΑΣΤΕΡΑ Τρίπολης « Θεόδωρος Κολοκοτρώνης » και αφορά τον
ποδοσφαιρικό αγώνα που θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα μεταξύ των ομάδων ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Α.Ε.Κ. για το
πρωτάθλημα της SUPERLEAUGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ 2018-2019 , τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, κατά την διάρκεια
αυτού και δύο (2) ώρες μετά την λήξη αυτού, τα τμήματα των κατωτέρων οδών:
α. Το τμήμα της οδού Αμυκλών , από τη συμβολή της με την οδό Σαχτούρη έως την συμβολή της με την οδό Γ.
Τερτσέτη με κατεύθυνση προς οδό Γ. Τερτσέτη τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη του τελούμενου ποδοσφαιρικού αγώνα
στο γήπεδο του ΑΣΤΕΡΑ.
β. Το τμήμα της οδού Γ. Τερτσέτη από την συμβολή της με την οδό Αμυκλών έως την κεντρική είσοδο του γηπέδου
Αστέρα, με κατεύθυνση το γήπεδο του ΑΣΤΕΡΑ τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη του τελούμενου ποδοσφαιρικού αγώνα
στο γήπεδο του ΑΣΤΕΡΑ.
γ. Το τμήμα της οδού Γ. Τερτσέτη από το ύψος της κεντρικής εισόδου του γηπέδου του ΑΣΤΕΡΑ έως το τέρμα αυτής
(Γέφυρα Αυτοκινητοδρόμου) τρεις (3) ώρες πριν , κατά την διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα και δύο (2) ώρες μετά τη
λήξη αυτού με κατεύθυνση προς το τέρμα της εν λόγω οδού (ήτοι γέφυρα Αυτοκινητοδρόμου.)
δ. Το τμήμα της ανώνυμης ασφάλτινης παράπλευρης του Αυτοκινητοδρόμου οδού από την συμβολή αυτής με την οδό
Γ. Τερτσέτη έως την συμβολή με την οδό Τεγέας τρεις (3) ώρες πριν , κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα και
δύο (2) ώρες μετά την διεξαγωγή αυτού με κατεύθυνση προς την οδό Τεγέας.
ε. Το τμήμα της οδού Βούλγαρη από τον αριθμό 20 έως την όπισθεν του γηπέδου (είσοδο θύρας τέσσερα (4)
φιλοξενούμενων οπαδών) τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Α΄ ημιχρόνου του
αγώνα με κατεύθυνση την προαναφερόμενη όπισθεν είσοδο του γηπέδου. Το εν λόγω τμήμα έως τον αριθμό 20 κατά
την διάρκεια διεξαγωγής του Β΄ ημιχρόνου του αγώνα και δύο (2) ώρες μετά την λήξη αυτών με κατεύθυνση την οδό
Αμυκλών έως τον αριθμό 20 της ανωτέρω οδού Βούλγαρη.
2. Απαγoρεύεται η στάθμευση παντός είδους οχήματος στα τμήματα των ανωτέρω οδών (και από τις δύο πλευρές) της
παρ. 1, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και κατά τις ως άνω ώρες.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει την 1-9-2019 κατά τις ώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.
4. Να τοποθετηθούν οι σχετικές προσωρινές πινακίδες σήμανσης ή να πραγματοποιηθεί ρύθμιση κυκλοφορίας από
τροχονόμους του Τ.Τ. Τρίπολης.
5. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57- Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί
από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010
(Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 112 /13-7-2010).
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ