Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων Κόρινθος – Καλάματα και Λεύκτρο – Σπάρτη

Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018 18:47
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Κόρινθος – Καλάματα και Λεύκτρο – Σπάρτη.
Αναλυτικότερα η σχετική απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αρκαδιάς έχει αναλυτικά ως εξής:
«Θ Ε Μ Α : « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη] και ειδικότερα εντός της σήραγγας Καλογερικού / κατεύθυνση προς Καλαμάτα »
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Το υπ. αριθ. MRS-20180913-172751 από 13-9-2018 έγγραφο της «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», αιτείται την έκδοση Απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας, από τη χ/θ 168,4 έως την χ/θ 169,3 (σήραγγα ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ/ κατεύθυνση προς Καλαμάτα), λόγω εκτέλεσης εργασιών ετήσιας τακτικής συντήρησης εντός της σήραγγας.
5. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο ανωτέρω τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
6. Το υπ. αριθ. 7470/18/1888189 από 21-9-2018 έγγραφο (θετική εισήγηση) του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
7. Το υπ. αριθ. από ΛΕ/ΚΤ/01/12/24/5466 από 20-9-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Λ.Σ.Ε.Π. / Γ.Δ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη -Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη και ειδικότερα: από την χ/θ 168,400 έως και την χ/θ 169,300 (σήραγγα Καλογερικού/ κατεύθυνση προς Καλαμάτα)
 Από την Δευτέρα (24-9-2018) και ώρα 09.00 έως την Παρασκευή (28-9-2018) και ώρα 16.00, παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Καλογερικό Α)
 Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).
2. Η «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (Κ.Ο.Κ.).
3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. (FAX 2710 562007)
2. ΜΟΡΕΑΣ Κ/Ξ. (FAX 210 8184928 ή 210 8185161) 3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γ.Δ.Σ.Υ. /Λ.Σ.Ε.Π.
FAX 210 6927640
4. Τ. Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΣΟΥ – ΝΕΣΤΑΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων της παρούσας για :
α. Την Τοιχοκόλληση σε περίοπτη
θέση της περιοχής του και υποβολή σε
μας της σχετικής έκθεσης .
β. Τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του
καθ ́όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
γ. Την αναφορά μετά τη λήξη των εργασιών.
5. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΕΝΤΑΥΘΑ
6. ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Δ.Τ.Ε. /ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ FAX 2713 610342 2. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΕΝΤΑΥΘΑ
3. ΚΕΝΤΡΟ R/T 51 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΣ
4. ΠΑΡ ́ ΗΜΙΝ ΦΑΚΕΛΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ».