Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επ.Ο Βουρβούρων – Αγίου Πέτρου

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019 16:50
Φωτο από κατεστραμμένο δρόμο στα Βούρβουρα λόγω καθίζησης

Μετά τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα και των προβλημάτων που ακολούθησαν στην επαρχιακή οδό Βουρβούρων – Αγίου Πέτρου, αποφασίστηκε η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την ΤΚ Βουρούρων έως την ΤΚ Αγίου Πέτρου Αρκαδίας.

Αναλυτικότερα η συγκεκριμένη απόφασης Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας αποφασίστηκε: 

  1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επ. Ο. Βουρβούρων – Αγ. Πέτρου από την Τ.Κ. Βουρβούρων

Αρκαδίας έως την Τ.Κ. Αγ. Πέτρου Αρκαδίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω καθίζησης σε τμήμα του οδοστρώματος στην 0,6 χ/θ της ανωτέρω Επ. Οδό.

  1. Ο Δήμος Τρίπολης/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της

κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)

  1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της, έως και την έκδοση σχετικής απόφασης διακοπής κυκλοφορίας κατόπιν μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία.
  2. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ – 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄

εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .-