Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα ΕΟ Τρίπολης – Πύργου έως ΤΚ Ραχών

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 17:02

Μετά από σχετική ενημέρωση και ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας αποφασίστηκε η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της Επαρχιακής Οδού ΕΟ Τρίπολης – Πύργου έως ΤΚ Ραχών Δήμου Γορτυνίας λόγω συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία

περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 1. Τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-

1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές

ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».

 1. Το υπ΄αρίθμ 106109/26288 από 15/04/2019 έγγραφο της Π.Ε. Αρκαδίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
 2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή

αρμοδιότητάς μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επ.Ο. από το ύψος της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου έως την Τ.Κ.

Ραχών Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω κατολισθήσεων και καθίζησης του οδοστρώματος στην

ανωτέρω Επ. Ο.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής στην Τ.Κ. Ραχών Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας θα

διεξάγεται μέσω της Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας.

 1. Η Π.Ε. Αρκαδίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να

τοποθετεί και να συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της

κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)

 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της, έως και την έκδοση σχετικής απόφασης διακοπής κυκλοφορίας κατόπιν

μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία.

 1. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ – 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄

εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ».