Κλειστά όλα τα σχολεία και στη Γορτυνία…λόγω «Μπάλλου»

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 09:18

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
3. Το με αρ. πρωτ. 186393/14.10.2021 έγγραφο της Α.Δ.Π.Ε.&Ι. Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων και Η.Χ.Π.Κ.Π.».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την προσωρινή διακοπή των μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους σχολικούς χώρους.
Β. Η διακοπή των μαθημάτων ισχύει για την 15η Οκτωβρίου 2021.
Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού.