Με 21 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 14:05

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί στις 21 Aπριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
 2. Αλλαγή χρήσης φορτηγού σε βυτιοφόρο φορτηγό.
 3. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού.
 4. Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
 5. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Κώμης.
 6. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Μάναρη.
 7. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Λιθοβουνίων.
 8. Αδελφοποίηση με το Δήμο Καταντζάρο (Catanzaro) Ιταλίας.
 9. Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 Απόφασης της ΚΕΔΗΤ με θέμα «Άσκηση αγωγής και όλων των νόμιμων διαδικασιών σχετικά με την διεκδίκηση του οικονομικού ελλείμματος της ΚΕΔΗΤ».
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 10/2021 Απόφασης της ΚΕΔΗΤ με θέμα «Έγκριση ισολογισμών παρελθόντων οικονομικών ετών της ΚΕΔΗΤ»
 11. Αποδοχή επιχορήγησης που κατανεμήθηκε από το ΥΠ. ΕΣ. στους Δήμους της χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
 12. Αποδοχή δωρεάς.
 13. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 172/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ρύθμιση διαφορετικού ωραρίου εργασίας για υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης.
 14.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων έργων έτους 2020
 15. Διαγραφή παραστατικών (τιμολογίων) Π.Ο.Ε υποκείμενων σε παραγραφή
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης για το έργο: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και του μουσείου με τη δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ισοπέδωση μέρους οικοπέδου στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση Μεγαβούνι Βαλτετσίου»
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Φύλαξη Δημοτικού Καταστήματος για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού covid -19
 20. Μετατροπή της πολυμετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας: «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020.
 21. Συζήτηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 31,5 ΜW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΉ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ ΑΕ» στη θέση «Ψηλή Ράχη- Μεσοκορφή- Αγία Κυριακή» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου. Συζήτηση για το θέμα ανεμογεννητριών στα Βούρβουρα.