Με 24 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 20:08

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (25/2018) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (3η) Δεκεμβρίου (2018) – ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

 Θέμα 1ο:  Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής: α) ΚΑ Εσόδων 1322.002 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» ποσού (208.000,00)€ και β) ΚΑ Εξόδων 61-7341.003 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» ποσού (208.000,00)€ και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο:  Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής: α) ΚΑ Εσόδων 1322.002 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού (180.000,00)€ και β) ΚΑ Εξόδων 61-7341.002 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού (180.000,00)€ και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο:  Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής:  α) ΚΑ Εσόδων 1322.004 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ποσού (23.900,00)€ και β) ΚΑ Εξόδων 61-7341.006 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ποσού (23.900,00)€ και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο:  Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής: α) ΚΑ Εσόδων 3123.001 με τίτλο «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) – Αναβάθμιση δικτύου  ύδρευσης ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (1.593.562,49)€ και β) ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 63-7341.002 με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τυρού» με το ποσό των (1.593.562,49)€ και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ ύψους 320.000,00€, τη δημιουργία νέου ΚΑ εσόδου 1322.005 με τίτλο « Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού της χώρας (Υπ. Εσωτερικών)», την δημιουργία νέου ΚΑ εξόδου με τίτλο 30-7321.001 με τίτλο «Αποκατάσταση σεισμόπληκτου κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου» με το ποσό των (320.000,00)€ και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 0469 με τίτλο «Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» κατά το ποσό των 69.527,49€ και για την μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» κατά το ποσό των 15.263,75€ (αφορά απόδοση τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ενσωματώθηκε στο χρηματικό υπόλοιπο έτους 2017), προκειμένου να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν νέοι ΚΑ εξόδων και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 7ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 30-7323.002 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με το ποσό των (24.400,00)€ που προέρχεται από αντίστοιχη μείωση των ΚΑ: α) 30-7323.013 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Κ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (7.200,00)€, β) 30-7323.015 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (7.200,00)€, γ) 30-7323.032 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Ανήλια στο δρόμο προς Φωκιανό ΤΚ Πηγαδίου» κατά το ποσό των (3.000,00)€, δ) 30-7323.030 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Πουλίθρων» κατά το ποσό των (7.000,00)€ και την ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 8ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση υφιστάμενων κωδικών ως εξής: α) ΚΑ Εσόδων 4131.004 με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΜΕΔΕ» κατά το ποσό των (7.000,00)€, β) ΚΑ Εσόδων 4131.009 με τίτλο «Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη» κατά το ποσό των (1.000,00)€, γ) ΚΑ Εξόδων 00-8231.004 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΜΕΔΕ» κατά το ποσό των (7.000,00)€ και δ) ΚΑ Εξόδων 00-8231.009 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης» κατά το ποσό των (1.000,00)€. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 9ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 00-8261.001 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» με το ποσό των 2.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 10ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του υφιστάμενου ΚΑ 70-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναρριχητικών πάρκων Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με το ποσό των 5.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του υφιστάμενου ΚΑ 20-7325.101 με τίτλο «Μετατοπίσεις βελτιώσεις επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού» με το ποσό των (1.500,00)€ με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 12ο: Περί της εξειδίκευσης πίστωσης για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2018 και της σχετικής αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού για την δημιουργίας νέου ΚΑ με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2018 & Θεοφάνεια 2019).  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 13ο: Επί αιτήσεως αθλητικού σωματείου «Ολυμπιακός Λεωνιδίου» σχετικά με επιχορήγηση. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 14ο: Περί της έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 15ο: Περί της έγκρισης της 76/2018 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΝΚ) η οποία αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού αυτού προσώπου. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 16ο:  Περί της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών». (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως παραχώρησης χώρου στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για τις ανάγκες της Κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 18ο: Περί ερειπωμένου – εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Αλαμάνας 110 Αθήνα (Κοινωφελής περιουσία Παναγιώτη Καμινέα). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 19ο: Περί της αποδοχής των παραχωρούμενων – μεταβιβαζόμενων και παραδιδόμενων στο Δήμο Νοτιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Πουλίθρων) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικών λωρίδων επιφανείας 6,96 τ.μ. & 0,20 τ.μ. αντίστοιχα από την κα. Γολεγού Ειρήνη τ. Φίλιππα προκειμένου το οικόπεδό της να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 20ο: Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 21ο: Περί της έγκρισης μελέτης με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων της ΔΕ Λεωνιδίου», προϋπολογισμού 24.400,00€. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 22ο:  Επί αιτήσεων κ. Κωνσταντίνου Κώτσια. (Εισηγητής: Διαμαντής Κ.)

Θέμα 23ο: Περί εγκρίσεως επεκτάσεων Δημοτικού ηλεκτρικού δικτύου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κ.)

Θέμα 24ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Δημήτριος Κολινιώτης