Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει στις 15/3 η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Πελ/σου

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 13:07

Tακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου,  θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 15 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, κατ΄ εφαρμογή:

Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και ο Προϊστάμενος της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Μαντζουράνης