Μέχρι πότε οι αιτήσεις για μετατροπές άδειας ΕΔΧ σε άλλο τύπο

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019 11:58

Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (τμήμα αδειών κυκλοφορίας) της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12»:

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ A
224/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 340/29-7-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με θέμα: «Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τον Ν.4070/2012 αρ.83 παρ.3, Ρύθμιση θεμάτων Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) Περιφέρειας Πελοποννήσου.».

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. σε άλλο τύπο και να υποβάλλει σχετική αίτηση, μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα. Οι έδρες – διοικητικές μονάδες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας σύμφωνα και με την παράγραφο 2 περ. α του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ 82Α’) και την υπ’ αριθμ. 340/29-7-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ