Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 09:46

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης με την οποία ενημερώνει ότι προκηρύσσει:

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του κεντρικού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης και του
παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 19.05.2021