Νέα παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την παράδοση της γέφυρας στην Τσακώνα

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016 08:10
« Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη] από τον Α/Κ Παραδεισίων (χ.θ. 198,600) έως τον Α/Κ Τσακώνας (χ.θ. 210,600), για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων της τοξωτής γέφυρας Τ4»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από τον Α/Κ Παραδεισίων (χ.θ. 198,600) έως τον Α/Κ Τσακώνας (χ.θ. 210,600), για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων της τοξωτής γέφυρας Τ4, με τον υπόλοιπο Αυτοκινητόδρομο, προς ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων στο παραπάνω έργο.
5. Το υπ. αριθ. ΠΑΡ-Τ/503 από 11-01-2016 έγγραφο της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.». αιτήθηκε την ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση.
6. Το υπ. αριθ. ΛΕ/ΚΤ/02/12/24/4992 από 12-01-2016 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ./Διεύθυνση Λ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
7. Το υπ. αριθ. 68299/16/83325 από 13-01-2016 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου (θετική εισήγηση).
8. Την υπ. αριθ. 1/2016 Απόφαση ρύθμισης κυκλοφορίας της Διεύθυνσής μας.
9. Το υπ. αριθ. ΠΑΡ-Τ/1508 από 20-01-2016 έγγραφο της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», αιτείται την έκδοση Απόφασης (παράταση ρυθμίσεων κυκλοφορίας), για την ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση.
10. Το υπ. αριθ. 68299/16/130797 από 20-01-2016 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου (θετική ει-σήγηση).
11. Το υπ. αριθ. ΛΕ/ΚΤ/02/12/24/5110 από 21-01-2016 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ./Διεύθυνση Λ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (θετική εισήγηση)
12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την ισχύ της ανωτέρω (8) σχετικής Απόφασής μας [σχετικά με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη» (προς Καλαμάτα και Αθήνα), από τον Α/Κ Παραδεισίων (χ.θ. 198,600) έως τον Α/Κ Τσακώνας (χ.θ. 210,600)], μέχρι και την 31-01-2016, λόγω μη αποπεράτωσης των εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4 με τον υπόλοιπο Αυτοκινητόδρομο στο παραπάνω σημείο, εξαιτίας επικράτησης έντονων καιρικών φαινόμενων στην περιοχή.
– Η κυκλοφορία των οχημάτων στο παραπάνω τμήμα, θα εκτρέπεται στην Π. Ε. Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας, απ΄όπου θα πραγματοποιείται και η κυκλοφορία αυτών.
– Η ισχύς της ανωτέρω Απόφασης ενδέχεται να παραταθεί, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών.
3. Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή, καθώς επίσης και για την ενημέρωση των χρηστών της οδού.
4. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.