Ο Γιάννης Κατσίρης μίλησε για τις νέες Ειδικότητες του ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (video)

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019 13:18

Νέες Ειδικότητες του ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ που θα λειτουργήσουν το νέο έτος Κατάρτισης 2019-2020

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Δημόσιο ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ η λειτουργία οκτώ (8) νέων ειδικοτήτων από διαφορετικούς τομείς κα-τάρτισης & εξειδίκευσης, για το νέο έτος κατάρτισης 2019-2020.
Για την έγκριση της πρότασης ελήφθησαν υπόψη:
 Οι προοπτικές απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.
 Οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.
 Το ενδιαφέρον των υποψηφίων σπουδαστών.
 Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 Οι απόψεις των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.
 Η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων σε κοντινά ΙΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννή-σου.
 Η διαθεσιμότητα εργαστηρίων και εκπαιδευτών.
 Η απρόσκοπτη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης & ΜαθητείαςΟι ειδικότητες που εγκρίθηκαν από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαί-δευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης είναι:
1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑ-ΦΕΙΟΥ
5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
6. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)

Αίτηση Επιλογής – Εγγραφές

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζομένων Δη-μοσίων ΙΕΚ θα ανοίξει τη

Δευτέρα 2/9/2019 & θα κλείσει τη Δευτέρα 09/09/2019.

Δεν θα δοθεί παράταση.
Στο σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr
θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρο-νται να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημό-σια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν σε δυο στάδια.
Στο πρώτο (1) στάδιο οι υποψήφιοι σπουδαστές θα κληθούν ηλεκτρονικά να συ-μπληρώσουν μια αίτηση επιλογής μέχρι τρεις (3) προτιμήσεις, με τη χρήση του Α.Μ.Κ.Α τους, από τις εγκεκριμένες νέες ειδικότητες του ΙΕΚ Τρίπολης. Η ειδικότητα στην οποία θα κληθούν να φοιτήσουν θα εξαρτηθεί από τη σειρά προτίμησης που δήλωσαν στην αίτησή τους, από το βαθμό απολυτηρίου Λυκείου, την ηλικία, τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα αλλά και από κοινωνικά κριτήρια (ΑΜΕΑ, τριτεκνία, πολυτεκνία κ.τ.λ.).
Σε δεύτερο (2) στάδιο, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να προσκο-μίσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ Τρίπολης :
 φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών,
 φωτοτυπία ταυτότητας,
 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 και όλα τα άλλα έγγραφα που έχουν επικαλεστεί στην αρχική τους αίτηση προκειμένου να επιλεγούν.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4186/2013 η φοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Ε-παγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν. Η δωρεάν φοίτηση στα ΙΕΚ άρχισε να εφαρμόζεται από το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2013.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπηρετώντας το στρατηγικό του στό-χο, για παροχή Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας στη Νέα Γενιά, αναβαθμίζει τα Δημό-σια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέ-δου αρχική επαγγελματική κατάρτιση, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Με τις αλλαγές στις παρεχόμενες ειδικότητες από τα Δημόσια ΙΕΚ και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ενισχύεται η δυ-ναμική των καταρτιζόμενων στην εγχώρια αγορά εργασίας σε εθνικό και περιφερει-ακό επίπεδο.

Προοπτικές και ευκαιρίες που δίνει η φοίτηση στο δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης
Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με α-πώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας.
Αυτό επιτυγχάνεται με:
1. την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγ-γελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περι-γράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασί-ας
2. την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση
3. τη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκ-παίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους
Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ – ΣΕΚ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ.
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη 14η Φεβρουάριου, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η Φεβρουάριου και τελειώνει τη 30η Ιούνιου. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.
Όταν οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης με τα εξής πλεονεκτήματα:
α) Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελ-λάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).
β) Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια επιπλέον στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Οι περισσότερες ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόφοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εργαστούν σε υφιστάμενες με επαγγελματικά δικαιώματα.
δ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών.
Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι το υψηλό επίπεδο Δημό-σιας Δωρεάν Κατάρτισης και η άμεση απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά ερ-γασίας.
Καλή χρονιά σε όλους τους σπουδαστές.

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης

Ιωάννης Δημ. Κατσίρης