Ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης έτους 2021

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 22:07

Στην κατάρτιση του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 προχώρησε με ομόφωνη απόφαση της η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης. Συγκεκριμένα στην Τρίπολη σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου Τρίπολης, Λαγοπάτη και Αταλάντης, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 32551/16-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Τρίπολης & Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου Τζιούμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής (σχετ: 32533/16-11-2020 Απόφαση Δημάρχου) παραβρέθηκαν επτά (7) και ονομαστικά ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος, Καρούντζου Ελένη, Κατσαφάνας Κωνσταντίνος, Λαγός Γεώργιος, Μακαρούνης Δημήτριος και Τσαγκαρέλης Αντώνιος.Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Κωστόπουλος Βασίλειος και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης κ. Χριστοπούλου Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Τζιούμης Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Τρίπολης εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2021» έθεσε υπόψη των μελών αυτής το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2021 που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κανελλόπουλο Αλέξανδρο, ο οποίος έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2021, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα νέα έργα που έχουν προγραμματιστεί, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τη ΣΑΤΑ και απάντησε σε ερωτήσεις των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τα έργα και τις μελέτες που εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2021, συνεχιζόμενα και νέα, για το συνολικό προϋπολογισμό αυτών και την κατανομή τους ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τρίπολης και συνεχίζοντας την τοποθέτησή του ανέφερε: «στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης για το 2020 είχαμε βάλει νέα έργα και αυτό που καταφέραμε είναι να έχουμε δημοπρατήσει και συμβασιοποιήσει το 90% του προγράμματος κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί».

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης έτους 2021. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 63 παρ. γ του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να καταρτίσει το κατωτέρω Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2021.

Διαβάστε όλο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2021 ΕΔΩ.