Παρατείνεται η ισχύς αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013 15:51

ΣXET.: Υπ’ αριθ. 3009/2/23-λστ΄ από 01-03-2013 Απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω σχετικής, το άρθρο 13 της υπ’ αριθ.3009/2/84-δ΄από 27-07-2004 Απόφασής μας (Β΄- 1208), όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ’ αριθ.3009/2/84-ιγ΄ από 03-08-2005 (Β΄- 1149), υπ’ αριθ.3009/2/84-ιζ΄ από 07-07-2006 (Β΄-1137), υπ’ αριθ. 3009/2/84-ιθ από 23-08-2007 (Β-1749), υπ’ αριθ. 6700/1-208699 από 14-01-2009 (Β-145) και υπ’ αριθ. 3009/2/23-λδ΄ από 16-05-2011 (Β΄-1212) όμοιες, αντικαθίσταται ως εξής:1. Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31-12-2013, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών  όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, παρέχεται προθεσμία έως 31-12-2013 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης».

Κατόπιν των ανωτέρω και για την, κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω Υ.Α., καθορίζονται τα ακόλουθα:

Το σύνολο των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, που χορηγήθηκαν από ενάρξεως της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2168/1993, η ισχύς των οποίων έληξε ή λήγει μέχρι 31-12-2013, παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

Αιτήματα για την  ανανέωση αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων, που έχουν ήδη υποβληθεί και περιλαμβάνουν όπλα ενεργά, για τα οποία χρήζουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 13  της  υπ’ αριθ. 3009/2/84-δ’  από 27-7-2004 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, θα ικανοποιηθούν και οι σχετικές άδειες θα παραταθούν με πράξη σας επί του σώματος αυτών, μέχρι 31-12-2013 και στη συνέχεια θα επιστραφούν στους ενδιαφερομένους. 

Αρχικά αιτήματα, για χορήγηση τέτοιων αδειών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται ενεργά όπλα, θα εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Θέματα που αφορούν περιπτώσεις απόρριψης αιτημάτων, για ανανέωση των εν λόγω αδειών και αφαίρεσης των κατεχομένων όπλων, να διευθετηθούν οίκοθεν στα πλαίσια των νέων ως άνω  ρυθμίσεων.

Διαβάστε το ΦΕΚ