Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας για τα ΤΕΠ και την υπαγωγή τους στο ΕΚΑΒ

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 13:31

Το τμήμα Υγείας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, παρακολουθώντας
τις εξελίξεις στο θέμα της συζητούμενης υπαγωγής των Τμημάτων Επειγόντων
Περιστατικών στη δικαιοδοσία του ΕΚΑΒ και τις δημόσιες συζητήσεις που έχουν
γίνει σχετικά με τα ΤΕΠ των νοσοκομείων, δηλώνει τις θέσεις του σχετικά με την
εξέλιξη των ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ στο ιδιαίτερα ευαίσθητο και
μεταβαλλόμενο περιβάλλον Υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που
επικρατούν κατά την κρίσιμη αυτή φάση της πανδημίας ζητούμε να
πραγματοποιηθούν τα εξής:
 Επαναπροκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων των ιατρών από κρίσεις
οι οποίες έχουν καταστεί άγονες
 Ενίσχυση των ΤΕΠ με νοσηλευτικό προσωπικό
 Αναμόρφωση της κτιριακής υποδομής των Τμημάτων Επειγόντων
Περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ

 Εφαρμογή ενιαίων πρωτοκόλλων για τη διαλογή και τη διαχείριση επειγόντων
περιστατικών
 Εξασφάλιση λειτουργικής διασύνδεσης ΤΕΠ με το ΕΚΑΒ και συγκεκριμένα με
την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα
 Διευκρίνιση επιστημονικής δικαιοδοσίας και καθηκοντολογίου των
νεοπροσληφθέντων μονίμων Ιατρών ΕΥ
 Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να λειτουργήσει ως
φίλτρο για τα νοσοκομεία.
 Εκσυγχρονισμός σημερινού αναποτελεσματικού μοντέλου εφημέρευσης
νοσοκομείων
Οι ενέργειες αυτές, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο του Νοσοκομείου του Νομού
μας δύνανται να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ποιοτική άνοδο των υπηρεσιών υγείας
και να εκπληρώσουν τα κριτήρια της ισότητας στην πρόσβαση και της
αποτελεσματικότητας υγείας.Από το Τμήμα Υγείας της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας