ΠεΣυ Πελ/σου | Ενέκρινε ομόφωνα εργασίες στο δρόμο προς την Ιερά Μονή Επάνω Χρέπας

Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018 21:32

Στην ομόφωνη έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Πράξη «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του οδοστρώματος επί της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Περιθωρίου – Επάνω Χρέπας», προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην συνεδρίαση του, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Βαγγέλη Γιαννακούρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προγραμματική σύμβαση από την Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αρκαδίας θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

Χωματουργικών: Αρχικά θα γίνουν εκσκαφές, καθαρισμός και μόρφωση των ταφρών όπου η χιλιομετρική θέση των επεμβάσεων θα υποδειχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Τεχνικών:  Θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για την ομαλή απομάκρυνση των όμβριων υδάτων και την προστασία της οδού, επίσης θα κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης σε σημεία όπου χρήζουν ανάγκης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.

Ασφαλτικών: Σε σημεία όπου κρίνεται αναγκαίο για την σωστή αποκατάσταση και συντήρηση της οδού θα διαστρωθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση.

Σήμανσης:  Θα κατασκευαστεί οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση) για την ασφαλέστερη χρήση της οδού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Δείτε το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης

Π.Σ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ