Πολλά θέματα της Αρκαδίας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018 12:58

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν και διάφορα έργα που αφορούν στην Αρκαδία.

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13 /09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

A/A Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.       ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 229889/35369 Έγκριση 1) τεχνικής μελέτης εργασιών, 2) της ανάθεσης και 3) του ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου : «Εργασίες καθαρισμού τμημάτων επαρχίας  Άργους» π/υ: 24.400,00€

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2.        222226/34269 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης δαπανών στον ανάδοχο: «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΡΓΟΥΣ». ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3.        227681/35037 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες   Δ/νσεων της ΠΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

4.       215109/33101 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης «προσωρινού ανάδοχου» για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΡΙΩΝ», 540.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Χρημ.: 2015ΕΠ52600003

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 73068

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.        199943/30852 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης του έργου: «Μαρίνα Ναυπλίου» με τη διαδικασία ΣΔΙΤ και έγκρισης ορισμού Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

6.       199960/30856 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Επικαιροποίηση γενικού προγραμματικού σχεδίου (MASTERPLAN) Μαρίνας Ναυπλίου» και έγκρισης ορισμού Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

7.        232974/35881 Έγκριση της αριθμ πρωτ:1149/5-9-2018 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

8.       233035/35892 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Τουρνουά Ποδοσφαίρου «ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ» στον Αχλαδόκαμπο στις 15/09/2018.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

9.        233580/35959 Έγκριση ανάθεσης  παροχής προμήθειας βιβλίου με τίτλο: « Το Λύκειο Ελληνίδων στην Αργολίδα»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

10.     1158 Έγκριση παραχώρησης μηχανήματος έργου της Π.Ε. Αργολίδας στο Δήμο Ναυπλίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

11.       195421/30147 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στα πλαίσια δημιουργίας και επιμέλειας δίγλωσσου ενημερωτικού υλικού και προμήθειας υλικού ανάδειξης της ΠΕ Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

12.   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 223324/43352 Έγκριση πρακτικού – 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 32.500,00€ ( με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13.     233063/45336 «Έγκριση της δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τους αναδόχους α) κ. Γεώργιο Σαλάτα και β) «Κοινοπραξία Ταξί Κορίνθου».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

14.     187310/36377 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (προμήθεια τηλεχειριστηρίων γκαράζ, ανταλλακτικών φωτοτυπικού, προμήθεια δαπέδου κλπ.)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15.     234306/45626 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1061/15-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΝ5Ξ7Λ1-85Σ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τις ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών και ως προς το ποσό ανάθεσης δαπάνης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16.   ΛΑΚΩΝΙΑΣ 231772/32621 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την απομάκρυνση φυτικής γης και αυτοφυούς βλάστησης ανάντι και κατάντι της γέφυρας της εθνικής οδού της Ιρλανδικής διάβασης του Λευκοχώματος και της Ιρλανδικής Διάβασης του Πεδίου Βολής.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

17.      230440/32441 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

18.     232797/32799 Έγκριση ανάθεσης του έργου ελέγχου αναγόμωσης –επιθεώρησης των φορητών πυροσβεστήρων της Π.Ε. Λακωνίας διάρκειας δύο (2) ετών, ήτοι 2018-202.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

19.     186480/26698 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας , για τις ανάγκες του προσωπικού του μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών έργων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20.    ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

767/10 Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας  περί αρμοδιότητας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

21.     169488/1434 Ενημέρωση επί της  γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 855/2018 απόφασης του ΣΤΕ (αίτηση αναίρεσης Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά της παρεμβαίνουσας ΕΠΕ με την επωνυμία JAROSITE LIMITED) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

22.       50361 Ενημέρωση της Ο.Ε. επί των απόψεων της Επιτροπής διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 (υπόλοιπο) 2018-2019 &2019-2020, συνολικού π/υ: 8.610.381,55€ συμπ/νου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

23.    ΑΡΚΑΔΙΑΣ 227382/55089 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης του έργου : «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΔΙΑΚΙ – ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ       »

                           Προϋπολογισμού   200.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ52600001  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

24.      229261/55531 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :

       «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ       »

                 Προϋπολογισμού   130.000  €       από πιστώσεις  4Ο ΕΑΠ / ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

25.      229255/55526  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :

       «  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ      »

                           Προϋπολογισμού   250.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ52600001  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

26.      229257/55528 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :     «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ – ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ     »

                           Προϋπολογισμού   80.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ52600001 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

27.    232808/56269 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟ ΓΑΡΕΑ – ΜΑΥΡΙΚΙ» Προϋπολογισμού: 24.800,00  €  με ΦΠΑ από πιστώσεις 2014ΕΠ52600001

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

28.      232674/56229 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών – τσιμεντοστρώσεις στον Οικισμό Μαυριών»  Προϋπολογισμού: 24.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

29.      232128/56140 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

                        «  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ       »

                           Προϋπολογισμού   20.000  €       από πιστώσεις  ΚΑΠ / ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

30.      230450/55751 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :

                        «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΚ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ     »

                           Προϋπολογισμού   880.000  €       από πιστώσεις  2018ΕΠ42600009  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

31.     230449/55750 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :

                        «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΧΕΣ – ΧΩΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ      »

                           Προϋπολογισμού   300.000  €       από πιστώσεις  2017ΕΠ52600006 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

32.      219099/53090 Ενημέρωση της Ο.Ε. και λήψη απόφασης κατόπιν της 1954/6-8-2018 απόφασης με την οποία αναβλήθηκε η  λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ-ΚΑΝΔΗΛΑ-ΠΡΟΣ ΛΕΒΙΔΙ,ΧΑΝΙΑ ΣΚΟΠΗΣ-ΝΕΣΤΑΝΗ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΨΙΑ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΥ,ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΗ ΠΛΑΤΣΑ-ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ-ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ-ΓΕΦΥΡΑ ΕΠ.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΔΑΒΙΑ ΥΨΟΣ ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ & ΓΕΦΥΡΙ ΔΑΒΙΑΣ” ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

33.      232792/56263 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ» π/υ: 18.600,00€ με ΦΠΑ από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

34.      233574/56466 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :

       «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ)»

                           Προϋπολογισμού   250.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ526000016 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

35.      233577/56468 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :

       «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

                           Προϋπολογισμού   300.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ52600006

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

36.    ΕΔΡΑΣ 234211/56607 Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη “Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

 

37.    52039 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου  στη δικάσιμο της 6-11-2018 καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτής όπου θα συζητηθεί η προσφυγή  κατά του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ταξί.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

38.      233028/56340

 

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συμμετοχή στην 1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας, που θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη, από 5 έως 10 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

39.      22404/1754 Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

40.     227985/55234 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

41.     234300/56636 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων  που απαιτούνται για την φιλοξενία της υψηλόβαθμης Κινέζικης αντιπροσωπείας της από την Σετσουάν που θα επισκεφθεί την Περιφέρεια Πελοποννήσου στις 18 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

42.      228902/55405 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών , εργαλείων, υλικών κλπ, και την παροχή υπηρεσιών , προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου (ΜΕ) , για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

43.      224316/54360 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών , εργαλείων, υλικών κλπ, και την παροχή υπηρεσιών , προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου (ΜΕ) , για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

44.     230489/55773 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

45.      230329/55731 Έγκριση δαπανών για την εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του εγγειοβελτιωτικού έργου : «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

46.     189872/45892 Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση «Έρευνας – Μελέτης για Στρατηγικό Σχέδιο Προσέλκυσης Ομογενειακού Τουρισμού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

47.      214960/1703 Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει  επί των από 27.06.2018 αιτήσεων του Σταθόπουλου Ιακώβου του Στεφάνου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

48.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων  που απαιτούνται για την φιλοξενία της υψηλόβαθμης Κινέζικης αντιπροσωπείας από την επαρχία Φουτζιάν που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
49.      236714/504 Έγκριση αλλαγής εταιρείας για τις υπάρχουσες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

50.        Εγκριση Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο : Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών & υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών – focus
51.       Έγκριση ανάθεσης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, για την υποβοήθηση υλοποίησης του έργου : Strengthing competitiveness of agri – food SMEs through transnational clusters /focus BMP 1/1.1/2145/2017 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων του Ευρωπαϊκού Προγράμμτος interreg  Balkan – Med 2014-2020
52.        Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας με θέμα την υλοποίηση του συντονισμού  & διαχείρισης του έργου ENERMOB – Διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκίνησης για την αστική κινιτικότητα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα του Προγράμματος ADRION 2014-2020
53.         

Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας με θέμα την υλοποίηση των μελετών του Πακέτου Εργασίας 2 σύμφωνα με το Τ.Δ. του έργου  ENERMOB – Διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκίνησης για την αστική κινιτικότητα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα του Προγράμματος ADRION 2014-2020

54.        Έγκριση σκοπιμότητας προσθήκης υπηρεσίας MSN σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ