Πρόγραμμα Erasmus+ στην Ισπανία

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015 12:35
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας εγκρίθηκε να υλοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ το πρόγραμμα με τίτλο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΜΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΡΟΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Αριθμός Δικαιούχων: 12
Διάρκεια αποστολής: 10 ημέρες
Ημερομηνία υλοποίησης: 25/4/2015-4/5/2015
Η αποστολή θα υλοποιηθεί στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα σεμινάρια, θα ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα τους και θα επισκεφθούν συναφείς ισπανικές επιχειρήσεις για να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και τις μεθόδους που αναπτύσσουν.
Τα έξοδα της αποστολής (αεροπορικά, διαμονή, μετακινήσεις, διατροφή) θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το πρόγραμμα. 
Το Επιμελητήριο καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ από 16 Μαρτίου έως 24 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. 
Οι προϋποθέσεις – δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:
I. Να είναι ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (Πιστοποιητικό Επιμελητηριακής Ενημερότητας)
II. Η δραστηριότητά τους (σύμφωνα με τη δήλωσή τους στα μητρώα του Επιμελητηρίου ή στη Δ.Ο.Υ.) να σχετίζεται με τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Παραγωγή και/ή επεξεργασία ελαιολάδου και/ή ελιάς, β) Παραγωγή και/ή επεξεργασία κρέατος και αλλαντικών, γ) Παραγωγή και/ή επεξεργασία μελιού, Παραγωγή και/ή επεξεργασία τυροκομικών προϊόντων. 
Ο έλεγχος θα γίνει από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου. Αν η δραστηριότητα έχει προστεθεί πρόσφατα και δεν έχει δηλωθεί στο Επιμελητήριο, παρακαλούμε προσκομίστε τη Δήλωση Μεταβολής στη  Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναγράφεται η σχετική δραστηριότητα.
III. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)
IV. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου απλή φωτοτυπία)
V. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τα εξής: 
2. Αποδέχομαι να συμμετάσχω στο πρόγραμμα ERASMUS+  που υλοποιεί το Επιμελητήριο Αρκαδίας, με κωδικό αριθμό 2014-1-EL01-KA102-000389 και τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΜΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», το οποίο προβλέπει τη μετακίνηση επαγγελματιών στην Ισπανία για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
3.Αποδέχομαι την ορισθείσα ημερομηνία και διάρκεια του προγράμματος.
4.Αποδέχομαι τους επί επιμέρους όρους του προγράμματος τους οποίους και γνωρίζω.
5.Θα παρακολουθήσω το πρόγραμμα κατάρτισης όπως ο διοργανωτής το έχει ορίσει.
6.Αποδέχομαι τον ορισθέντα τρόπο επιλογής.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας βάσει όλων των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών. Αν οι αιτούντες που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπερβαίνουν σε αριθμό τους 12, τότε θα γίνει κλήρωση για την τελική επιλογή των 12 συμμετεχόντων. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις 12, θα επιλεγεί μόνον ένας συμμετέχοντας από κάθε επιχείρηση. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στη διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Πανός 21, 22100, Τρίπολη ή στο fax 2710233738 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@arcadianet, με την ένδειξη «Erasmus+»  και υπόψιν της υπεύθυνης του έργου κας Ευγενίας Τζανετοπούλου. Την αίτηση συμμετοχής, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr  ή να τη ζητήσετε από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και την υπεύθυνη του έργου κα Ευγενία Τζανετοπούλου στα τηλέφωνα 2710227141-2, 2710227927 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ