Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για πυροπροστασία στο Δήμο Τρίπολης

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 14:14
Την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού είκοσι δύο (22) ατόμων (από 01/07/2020 έως και 30/09/2020) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίού, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στα όρια του Δήμου Τρίπολης, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης.

Συγκεκριμένα:

Α) Δέκα [10] Φυλάκων κατηγορίας ΥΕ.Β) Δώδεκα [12]οδηγών κατηγορίας ΔΕ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας.

Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας Υ.Ε κατόχους άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας.

Η πληρωμή τον πιο πάνω προσωπικού Θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις τον προϋπολογισμού του Δήμού οικονομικού έτούς 2020, ως εξής: ΚΑΕ 30.6041.0003 ποσού 69.000,00 Ε, ΚΑΕ 30.6042.0001 ποσού 8.500,00 Ε και ΚΑΕ 30.6054.0005 ποσού 26.000,00 Ε.