Πρόσληψη προσωπικού για τις δομές ΚΔΑΠ του Δήμου Τρίπολης

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 19:14

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης…  

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τη με αρ. 325/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου : «Έγκριση ίδρυσης Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε σχολικές μονάδες του Δήμου και υποβολή σχετικών αιτημάτων αδειοδότησης λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. στο Δήμο Τρίπολης .
  4. Τη με αρ.326/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: «Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- Κ.Δ.Α.Π. στο Δήμο Τρίπολης».
  5. Τις άδειες λειτουργίας δύο (2) δομών ΚΔΑΠ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  6. Την αριθ. πρωτ. 9549/16-7-2020 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  7. Τη με αριθ. πρωτ. 2483/12-8-2020 με ΕΠΟ 261 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2020ΕΠ02610016 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 με ΚΩΔ ΟΠΣ 5070488 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
  8. Τη με αρ. 385/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Πρόσληψης προσωπικού δίμηνης – μερικής απασχόλησης για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Τρίπολης» που εγκρίθηκε με την αριθ. 185460/27-10-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας –βοηθητικών εργασιών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου  με μερική απασχόληση, συνολικού αριθμού δέκα  (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών δύο (2) δομών ΚΔΑΠ για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης και για δυο μήνες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 

    ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εκπαιδευτικό- Καλλιτεχνικό  Προσωπικό

 

ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Μερικής Απασχόλησης)

  ΕΝΑ (1) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος (Δημοτικής Εκπαίδευσης) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  Δύο  (2)  μήνες

 

 

 

ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Μερικής Απασχόλησης)

  ΕΝΑ (1) Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Δύο  (2)  μήνες
 

 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

(Μερικής Απασχόλησης)

  ΔΥΟ (2) Πτυχίο ή Δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το  ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας . Δύο  (2)  μήνες
 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ

(Μερικής Απασχόλησης)

  ΕΝΑ (1) Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Δύο  (2)  μήνες
 

ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Μερικής Απασχόλησης)

  ΕΝΑ (1) Πτυχίο ή Δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Δύο  (2)  μήνες
 

 

 

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

(Μερικής Απασχόλησης)

  ΕΝΑ (1) Πτυχίο ή Δίπλωμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Καλών Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών. Δύο  (2)  μήνες
 

 

 

ΠΕ ή ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Μερικής Απασχόλησης)

  ΕΝΑ (1) Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης  ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Δύο  (2)  μήνες
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας –βοηθητικών εργασιών

(Μερικής Απασχόλησης)

  ΔΥΟ (2) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Δύο  (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρο 169 ν. 3584/2007). (Ιθαγένεια- συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας- έλλειψη κωλύματος λόγω ποινικής καταδίκης ή στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης – έλλειψη κωλύματος λόγω απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου, υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση) καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα τυπικά προσόντα, ανάλογα με την ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τo έντυπο της αίτησης  και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α)Από τα γραφεία του Δήμου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Λαγοπάτη 45 (1ος  όροφος) – Τρίπολη.

β) Από την ιστοσελίδα του Δήμου www.tripolis.gr

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση dioikisi1@tripolis.gr,  είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου, στη Δ/νση:  Λαγοπάτη 45 – Τ.Κ. 22132 Τρίπολη.

Οι αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται έως και την  Τρίτη  3 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε περισσότερα για τις αιτήσεις ΕΔΩ.