Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων και Οδηγών στο Δήμο Τρίπολης

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020 16:46

Την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης στην Π.Ε. Αρκαδίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης.

Οι θέσεις:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

Δήμος Τρίπολης

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας»

Τρίπολη ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1
Δήμος Τρίπολης

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας»

Τρίπολη ΠΕ Ψυχολόγων Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1
Δήμος Τρίπολης

Για τη στελέχωση της Δομής «Κινητή Μονάδα»

Τρίπολη ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1
Δήμος Τρίπολης

Για τη στελέχωση της Δομής «Κινητή Μονάδα»

Τρίπολη ΠΕ Ψυχολόγων Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1
Δήμος Τρίπολης

Για τη στελέχωση της Δομής «Κινητή Μονάδα»

Τρίπολη ΔΕ Οδηγών Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1

 

Η πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
Η μοριοδότηση των υποψηφίων για την επιλογή θα γίνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 74 του Ν.4430/2016. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για την επιλογή του προσωπικού θα εκδοθεί ανακοίνωση από το Δήμο σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΑΣΕΠ.
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε 1 έτος από την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης για όσο θα διαρκέσει το έργο.

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ 60.6041.0001 και 60.6054.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 ενώ ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

proslipsi_dimos2.1.2020