Πρόταση του Δήμου Τρίπολης για παιδικές χαρές σε τέσσερα χωριά

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 14:19

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για παιδικές χαρές στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας (ΤΚ Κερασίτσας και Ριζών), Σκυρίτιδας (ΤΚ Κολλινών), Βαλτετσίου (ΤΚ Ασέας)», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.3, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ 1020/69/26-04-2018 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ . Επίσης, ενέκρινε την εξουσιοδότηση τον Δημάρχου Τρίπολης για την υπογραφή κάθε απαραίτητού εγγράφού για το σκοπό αυτό και τις περαιτέρω ενέργειες.
Κατά ψήφισε ο Δημήτρης Νικολάου.