Προτάσεις 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019 13:20

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 7-10-2019 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού ενδιαφέροντος, για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν συνολικά 83 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 11.947.475,08€, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη κατά 316,10 % .Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό ίδρυση) της περιοχής παρέμβασης, στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, λιανικού εμπορίουκαι μικρών βιοτεχνιών καθώςκαι παροχής υπηρεσιών. Λεβίδι 7-10-2019

Για την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

Θεόδωρος Ντάνος

Ακολουθεί πίνακας των υποβληθεισών προτάσεων ανά υποδράση