Ψήφισμα Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας για το θάνατο της Ευφροσύνης Δρακοπούλου

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 15:20

O Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα για το θάνατο της Ευφροσύνης Δρακοπούλου, υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης.

Αναλυτικά:

Στην Τρίπολη σήμερα 11/3/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, μετά την υπ’ αριθ. 29/11-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαρίνη Αγησίλαου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη, ήτοι:Παρόντες Απόντες
    1.     Μαρίνης Αγησίλαος,  Πρόεδρος  
    2.     Γκουτζιούλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος  
    3.     Πουλημένου Βικτωρία,  Γ. Γραμματέας  
     4.    Καλαντζής Σταύρος, Ταμίας  
    5.     Χιώτη Ελένη, Έφορος Δημ. Σχέσεων-Εκδ.  
    6.     Κοσκινάς Σώζων, μέλος  
    7.     Πιτερός Παναγιώτης, μέλος  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της Ευφροσύνης Δρακοπούλου, υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά την θλιβερή είδηση του πρόωρου και απροσδόκητου θανάτου της αγαπητής συναδέλφου Ευφροσύνης Δρακοπούλου, Υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης,

 ΑΠΟΦΑΣΙZΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:

1) Να εκφράσει την βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας,

2) Να παραστεί αντιπροσωπία του Συλλόγου στην εξόδιο ακολουθία,

3) Να κατατεθεί στεφάνι από το Σύλλογο,

4) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο του Νομού.

 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7/2020.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο  Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας                    Τα Μέλη

(Ακολουθούν  υπογραφές)

Ακριβές  Απόσπασμα

Τρίπολη  11 – 3 – 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ