«Ρυθμίζω και Κερδίζω» στο Δήμο Τρίπολης

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019 21:30

Πρόσκληση για δυνατότητα ρύθμισης Οφειλών προς Ο.Τ.Α. Τρίπολης

Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε, με την ευχέρεια και τη δυνατότητα που σας δίνει η ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) που εξέδωσε η Κυβέρνηση την 30η  Σεπτεμβρίου 2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄145/30.09.2019), βάσει της οποίας ρυθμίζεται και το θέμα της παράτασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (αρθ.110 – 117) των οφειλών σας προς το Δήμο μας.Ρυθμίζω – Κερδίζω

Καλούμε όλους τους δημότες, ιδιώτες & επιχειρήσεις όπως προσέλθουν στο ταμείο του δήμου προς ενημέρωση, βεβαίωση & τακτοποίηση πιθανών οφειλών τους ως την 29η Νοεμβρίου 2019 ώστε να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου (ενδεικτικά απαλλαγή προσαυξήσεων έως 100%, εκπρόθεσμης υποβολής, αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης).

Ας εκμεταλλευτούμε όλοι την ευκαιρία για μια νέα και ξεκάθαρη αρχή στη σχέση μας, χωρίς βάρη του παρελθόντος.

Περισσότερες λεπτομέρειες