Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης Δ. Β. Κυνουρίας – Κάλεσμα Καμπύλη

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019 18:42
Το νέο Προεδρείο του ΔΣ Βόρειας Κυνουρίας μαζί με τον Δήμαρχο Γιώργο Καμπύλη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και από δημότες, που συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων Οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο Δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου.

Οι οριζόμενοι από τον ειδικό αυτό κατάλογο, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου το Δημοτικό μας Συμβούλιο να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την Δημοτική Περίοδο 2019-2023, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, μέχρι και την 4η Οκτωβρίου 2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αλλά και για την εγγραφή σας στον ειδικό κατάλογο, μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2755360133 (Τερζάκης Γεώργιος) και 2755360101 (Μποβολανέα Βίκη).

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Καμπύλης Γεώργιος

Συνημμένα αρχεία: