Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Β. Κυνουρίας

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 11:11
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, Καμπύλης Γεώργιος, με πρόσκλήση του γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1)      Λήψη νέας απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την «Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας», ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.