Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Β. Κυνουρίας

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 10:23

Δημόσια συνεδρίαση  θα γίνει την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020.
  2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας εκτός της προβολής των προσόψεων όμορων καταστημάτων και εκτός των χώρων που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση καντινών, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020.
  3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία τακτικής συντήρησης μεταφορικών μέσων.
  4. Έγκριση δαπανών αποζημίωσης μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ