Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Τρίπολης στις 16/03 – Τα θέματα

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 19:40

Την Τρίτη 16 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης από 11:00 έως 13:00, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων δια περιφοράς. Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση αλλά και τα θέματα για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις έχει ως εξής:

«Σας προσκαλούμε την 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:● Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025.
● Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Οδοποιία ΔΕ Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας», προϋπολογισμού 151.711,67 ευρώ.
● Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Επισκευή τοιχίων Δήμου Τρίπολης.
● Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης, κατά της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής.
● Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Μίγγινα Σταύρου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 2984/4-3-2021 αίτησή του.
● Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για κάλυψη εξόδων του δικηγόρου κ. Τσιάμπα Γεωργίου (σχ. 478/2020 Α.Ο.Ε.).
● Έγκριση μελετών που αφορούν στην πρόταση του Δήμου Τρίπολης, με τον τίτλο “Ανέγερση σχολικής στέγης Ειδικού Σχολείου Δήμου Τρίπολης”, στην Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.
● Αποδοχή 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο με την δημιουργία Αρχαιολογικού περιπάτου».
● Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.                                  

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».