Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τρίπολης…

Σάββατο, 7 Απριλίου 2012 09:36

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τη Μ. Τρίτη 10 Απριλίου 2012 και ώρα  13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου, επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης, θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:1) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το θέμα: «Ασφάλιση Νέου Απορριμματοφόρου Οχήματος του Δήμου Τρίπολης».

2) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση – Επισκευή – τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και σωμάτων   Δ.Κ. Τρίπολης».

 3) Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Φούρνου στην Τοπική Κοινότητα Αλέας της Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης .

4) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών των τηλεοπτικών αναμεταδοτών».

5) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (για  τη συντήρηση φθαρμένων φωτιστικών ιστών Δ.Κ. Τρίπολης)».

6) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη προς υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τεγέας».

7) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη προς υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βαλτετσίου».

8) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΥ – ΔΕΥΑΤ.

9) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Αποκατάσταση στεγανότητας των Δημοτικών καταστημάτων της πλατείας Βαλτετσίου».

10) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια επίπλων για το γραφείο Δημάρχου».

 11) Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας: «Μέσων ατομικής προστασίας».

 12) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη προς υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Οδοποϊα  Δ.Ε. Σκυρίτιδας».

 13) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη προς υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Λεβιδίου».

14) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη προς υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φαλάνθου».

15) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη προς υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαντινείας».

16) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη προς υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Τεγέας».

17) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  αμοιβή της δικηγορικής εταιρίας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος & Συνεργάτες ΑΕΔΕ », για την άσκηση αίτησης ανακλήσεως της υπ’ αριθμ. 543/2011 πράξεως του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

18) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή και έξοδα δικηγόρου (κας Καπόγιαννη Κωνσταντίνας) για ενέργειες που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.

19) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παροχής υπηρεσιών: «Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου Υπηρεσιών Δήμου Τρίπολης».

 20) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια ανατρεπόμενου οχήματος και ανυψωτικού οχήματος.

21) Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης.

22) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης κοινοχρήστων.

23) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια σκευών για το Γραφείο Δημάρχου».

 24) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης προκηρύξεων του Δήμου Τρίπολης.

25) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη προς υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποϊας  Σκιρίτιδας».

 26) Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου ως καφενείο στην Τοπική Κοινότητα Αθηναίου της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης .

27) Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ” ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

 28) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

 29) Έγκριση σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων στα πλαίσια υποβολής προτάσεων συγχρηματοδότησης στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων”.

 30) Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σε αίτηση της κ. Μαρίας Τσάγκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ