Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ.Τρίπολης για τον προϋπολογισμό του 2020

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 18:50

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την 14η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: 

1. Σύνταξη Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Τρίπολης

2. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.Δ.Η.Τ. για το έτος 2020, για την κατακύρωση αναδόχου, (Προϋπολογισμός δαπάνης 537.649,62 €)

3. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 25928)

4. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 23082)

5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 73868)

6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 78294)

7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 76288)

8. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών

9. Παράταση μίσθωσης αποθήκης Δήμου στην Τρίπολη

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ