Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφ. Πελ/σου στις 8 Φεβρουαρίου

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021 15:33

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 08-02-2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:  1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

4.Τηνμε αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8845 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όρων διακήρυξης και επιτροπών για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΒΕΡΤΑ) ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ», συνολικού π/ύ 59.000 € χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  7247/1166 Έγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ», π/ύ 650.000  €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  320018/1986 Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Αργολίδας περί δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού (υπόθεση Γεωργοστάθη).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 16084 Έγκριση παράτασης παραχώρησης μηχανημάτων έργου προς χρήση στο Δήμο Κορινθίων.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  18882 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», συνολικού π/ύ 4.900.000 € με ΦΠΑ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 16218  Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού  του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας», διάρκειας είκοσι (20) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € συμπ. ΦΠΑ όρων Διακήρυξης, Επιτροπής Διαγωνισμού  και απευθείας ανάθεση για το μεμονωμένο τμήμα τεσσάρων (4) μηνών σε εφαρμογή παρέκκλισης κατά του άρθρο 6 παρ.10 ν.4412/16.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  14509 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΘ. ΟΔΟΥ 86 ΚΡΟΚΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ», π/ύ 1.200.000 €

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  18252 Α. Έγκριση 1ης τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων για το μήνα Φεβρουάριο 2021 της από 11-09-2020 (20SYMV007299981 2020-09-11) σύμβασης παράτασης της κοινοπραξίας ταξί «Η ΕΛΙΑ»

Β. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2020-2021

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11536 Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  13112 Έγκριση του 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΤΣΑΚΩΝΑ – ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ», π/ύ 2.000.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  12909 Έγκριση του 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΚΑΡΑΓΑΣ  ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/ύ 700.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  14039 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» (2021), π/ύ 200.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  14714 Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών του διαγωνισμού «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  14658 Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου  Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ/ΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13432 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)», π/ύ 150.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  19226 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, π/ύ 100.000,00 € ( με ΦΠΑ ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  19220 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΚΑΛΟΥ ΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ» Προϋπολογισμού: 1.000.000 € με ΦΠΑ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  19641 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου: «ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑ» π/ύ 325.000,00 € (με ΦΠΑ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  19616 Έγκριση για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Ε. Π Πελοπόννησος  του έργου με τίτλο «ΔΡΟΜΟΣ ΜΥΛΟΙ – ΚΥΒΕΡΙ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ», (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  17339 Έγκριση εφαρμογής προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021 στην ΠΕ Αρκαδίας.

ΔΑΟΚ

ΕΔΡΑΣ 7076/2452   Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ και του Περιφερειακού Ταμείου  για τη πράξη «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  307115/74337 Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης ΣΣΕ ήσσονος σημασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  21243 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας για τη δικάσιμο στις 11/11/2020 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η έφεση της “ΔΕΥΑ Δ. Βόρειας Κυνουρίας” κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου κλπ και της 1781/10-05-2019 πράξης με θέμα “Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο “Βασικός Αγωγός Τροφοδότησης Υδρευτικού Ύδατος Κεντρικής Δεξαμενής Οικισμού Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας”.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  21246 Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

    Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων υλικών (toner) εκτυπωτών, εκτός Πίνακα Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων υλικών (toner) τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) και φωτοαντιγραφικών, εκτός Πίνακα Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών Έδρας και ΠΕ Αρκαδίας, της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας», για ένα έτος, συνολικού π/ύ 74.400 € με ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  20068 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στις Ιερές Μητροπόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως κατεπείγουσα ανάγκη στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  11891 1)Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου»

2)Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

3)Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  17225 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ΄ τριμήνου 2020.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

    Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για τη πράξη με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Αγίων Θεοδώρων και παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης για τρία (3) έτη», π/ύ 879.999,72 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  21587 Έγκριση του υπ’ αριθμόν 4/02-02-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Β΄ Φαση), σχετικά με τον έλεγχο πληρότητας – ορθότητας του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής στη Β.Ι. Φάση του διαγωνισμού του Προεπιλεγέντος υποψηφίου για το Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (ΜΑΡΙΝΑΣ) ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Δ.Υ. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για τον συνοπτικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  21841 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, Δημιουργία δομής ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2021-2022

B) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2021-2022».

1.Έγκριση σκοπιμότητας της Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων που περιγράφονται κατά άρθρο και στο σύνολο αυτών

2.Έγκριση του ποσού συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα έτη 2020-2021-2022, όπως αυτό προτείνεται στην ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση

3.Ορισμός των εκπροσώπων για την συγκρότηση της ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, του έργου της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης

4. Εξουσιοδότηση του κ .Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ