Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τρίτη, 11 Απρίλιος 2017 09:25

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/04/2017 , ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7- 6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Π.Ε ΘΕΜΑΤΑ 1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΟΒΑ» Πρ/σμού: 1.050.000,00€ , Χρημ: 2015ΕΠ52600003(α.π: 86801/13491 ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 2. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ » Υποέργο : Ηλεκτροφωτισμός της Επ. Οδού Άργους- Νέας Κίου με ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ:325.500,00€ ΚΑΙ ΚΩΔ: 2014ΕΠ52600008. (α.π: 88949/13865 ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 3. Έγκριση ανάθεσης ή προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας & Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας. (α.π: 82482/12693) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για δαπάνες οικονομικού έτους 2017 (α.π: 83568/12873 ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Π.Ε. 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες των Δ/νσεων της ΠΕ Αργολίδας και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας . (α.π: 87612/13650 ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Π.Ε. 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για συνδιοργάνωσης για θρησκευτική εκδήλωση με θέμα: «ΠΟΝΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ». α.π: (89648/13992 ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Π.Ε.

7. ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΕΔΡΑΣ Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης του κ. Κότσιφα Ευστάθιου. (α.π: 37061/7785) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.». ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου επί του εταιρικού κεφαλαίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία : «ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» (α.π:82578/18196) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, εργαλείων, υλικών κλπ, και για την παροχή υπηρεσιών προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου (ΜΕ), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας, καθώς και την ανάθεση αυτών σε μειοδότες,». (α.π: 70565/15376 ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 11. Έγκριση Παράτασης της με ΑΔΑΜ: 16SYMV004647303 2016-06-24 ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για την προμήθεια “ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ”, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας». (α.π: 90280/19961 ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών καθώς και την ανάθεση αυτών σε μειοδότες, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας». (α.π: 336344/75781 ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 13. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή έκθεση Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών, Freskon από 27 έως 29 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 14. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Έκθεση “ΤΑΞΙΔΙ 2017”, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 23 Απριλίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

15. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατακύρωση αποτελέσματος επιλογής αναδόχου . .(α.π; 83661/16968 ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 16. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την υπ’ αριθ. 2/06-02-2017 Απόφαση της Α΄ Επιτροπής Άρθρου 68 ΠΔ 30/1996, η οποία εξεδόθη επί της από 04-01-2017 προσφυγής του κ. Σαλάτα Γεωργίου κατά της υπ’ αριθ.2427/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου .(α.π:62762/12951) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΕΞ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗ 7 και 8) 17. Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών για το 2017 της Π.Ε. Κορινθίας, που θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού Εξόδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. έτους 2017.(α.π: 160/30) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Π.Ε.

18. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας και στην επαρχιακή οδό Πλάτανος Κονάκια Σιδηρόκαστρο προς Πολυάραβο και στην εθνική οδό 39 ,στην περιοχή των Αιγιών (α.π; 88543/13395) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 19. Έγκριση σκοπιμότητας και όρων Διακήρυξης μειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας , για την μίσθωση από την Π.Ε. Λακωνίας ενός (1) ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της αποθήκης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας. (α.π: 66431/10172) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 20. Έγκριση τροποποίησης της αρ. 1128/9-6-2016 απόφαση της ΟΕ (α.π. 90127/576) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

21. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έγκριση της 1ης Σ.Σ. πίστωσης του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΣΤΟ ΑΝΩ ΨΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» π/υ: 62.000,00€ Αναδόχου: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε . (α.π:19427) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 22. Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη για της ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π:18949) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων και τρεχουσών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π: 17002) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 24. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του 16ου Χορωδιακού Φεστιβάλ «Αρμονία» από την Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π: 17220) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 25. Έγκριση παραχώρησης Διαμορφωτήρα (ΓκρέΙντερ) ΜΕ-123637 στον Δήμο Πύλου- Νέστορος. (α.π:280) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. 26. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του 29ου Κολυμβητικού Μαραθωνίου Μεσσηνιακού Κόλπου από την Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π: 17723) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας. (α.π: 19298) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ