Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 16:51
Φάμπρικα πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Παρασκευή   16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00  μ.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     Ημερήσια διάταξη

α.α

Αρ. απ.

                                           Θ έ μ α
1)                 225. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση υφιστάμενων  κωδικών ως εξής: α) ΚΑ Εσόδων 4131.004 με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΜΕΔΕ» κατά το ποσό των (7.000,00)€, β) ΚΑ Εσόδων 4131.009 με τίτλο «Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη» κατά το ποσό των (1.000,00)€, γ) ΚΑ Εξόδων 00-8231.004 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΜΕΔΕ» κατά το ποσό των (7.000,00)€ και δ) ΚΑ Εξόδων 00-8231.009 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης» κατά το ποσό των (1.000,00)€.
2)                

226.

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑΕ 00-8261.001 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» με το ποσό των 2.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
3)                

227.

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής:  α) ΚΑ Εσόδων 1322.002 με τίτλο:  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού (180.000,00)€ και β) ΚΑ Εξόδων 61-7341.002 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού (180.000,00)€.
4)                

228.

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής:  α) ΚΑ Εσόδων 1322.004 με τίτλο:  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ποσού (23.900,00)€ και β) ΚΑ Εξόδων 61-7341.006 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ποσού (23.900,00)€.
5)                

229.

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής:  α) ΚΑ Εσόδων 1322.002 με τίτλο:  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» ποσού (208.000,00)€ και β) ΚΑ Εξόδων 61-7341.003 με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» ποσού (208.000,00)€.
6)                

230.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή και κατανομή εσόδου ύψους 59.014,72 € με τίτλο: «Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Ο Δήμαρχος Ν Κυνουρίας

και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χαράλαμπος Λυσίκατος