Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τρίπολης – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 16:31

Δείτε την πρόσκληση:

Σας προσκαλούμε την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00΄ έως 13:00, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων α) της αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/133/οικ.20764 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, β) της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:1. Διοργάνωση και λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην πλατεία Άρεως Δήμου Τρίπολης από 19/12/2020 έως 3/1/2021 και για λοιπές εκδηλώσεις στην Τρίπολη.

2. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2020 και Πρωτοχρονιάς 2021.

3. Παραγωγή προωθητικού σποτ στα πρότυπα των Intelligent Cities προκειμένου να αναρτηθεί σε όλα τα μέσα μαζικής δικτύωσης, ιστότοπους του Δήμου και άλλες πλατφόρμες (YouTube, Vimeo κα).

4. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ».

5. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Επισκευές στον προαύλιο χώρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, προϋπολογισμού 74.400,00€.

6. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Έργα αποκατάστασης Δήμου Τρίπολης, προϋπολογισμού 45.795,00€.

7. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Επισκευή τοιχείων Δήμου Τρίπολης, προϋπολογισμού 63.887,00€.

8. Αίτημα για παράταση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο : «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύνταξη Σχεδίου Ψηφιακής Επιμέλειας του Φυσικού-Ψηφιακού Μουσείου Πόλης της Τρίπολης»

9. «Πρόσληψη επτά (7) ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021».

10. «Πρόσληψη ενός Θεατρολόγου – ΠΕ Θεατρικής Αγωγής/Θεατρικών Σπουδών, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021».

11. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 601/2020 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πρόσθετης αμοιβής του δικηγόρου κ. Πανούση Αλέξανδρου για ενέργειές του σχετικές με τη «Συνδρομή στην εκτέλεση διαθήκης Φιλίππου Τσιχριτζή για την αποδοχή κληρονομιάς από το Δήμο Τρίπολης» Σχετ.: Η 738/2014 απόφαση Ο.Ε..

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας του Δήμου Τρίπολης», από το πρόγρεαμμα «Αντώνης Τρίτσης».

13. Αναμόρφωση τυ προϋπολογισμού του Δήμου λόγω τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης».

14. Περί λήψης απόφασης δέσμευσης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόταση συμμετοχής του Δήμου, στον άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου.

15. Αποδοχή επιχορήγησης που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ στους Δήμους της χώρας προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19.

16. Πε΄ρι καταβολής πάγιας προκαταβολής στους προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης.

17. «Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικό gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19»

18. Ορισμός υπολόγου για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής .

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e – mail : oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ