Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019 15:21
Το νέο Προεδρείο του ΔΣ Βόρειας Κυνουρίας μαζί με τον Δήμαρχο Γιώργο Καμπύλη

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 9-10-2019 και ώρα 13:00,
στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προεκτιμώμενης αμοιβής 196.929,27 € χωρίς το Φ.Π.Α.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων».
3. Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας υπηρεσίας διαχείρισης (κομποστοποίησης –
διαλογής) αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 70.000,00 €.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμβαση προμήθειας οικίσκων στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων.
5. Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας – εγκατάστασης αθλητικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μ.Α.Ν.Ο. ΑΧΙΛΛΕΑ
Παραλίου Άστρους.
6. Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας – εγκατάστασης αθλητικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου της
Τ.Κ. Κορακοβουνίου.
7. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ