Συνεδριάζει στις 10 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφ. Πελ/σου

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020 17:00

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 10/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’  εφαρμογή :  1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν.
  2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.
  4. Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presenve.gov.gr”

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση  θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.        ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  109178/17352 Έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και επιτροπής Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας  Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 & 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 18.118.997,67 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης- παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

2.        122453/19566 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής  διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΙΑΚΙ-ΤΡΑΧΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

3.        96448/15392 ‘Εγκριση διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας  μέσω ΕΣΗΔΗΣ και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΕΡΝΑΣ-ΓΥΜΝΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

4.        107861/17170  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού της αριθ. 204/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006405113) Διακήρυξης για την προμήθεια: α) προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού Σχολείου Άργους, β) προκατασκευασμένης αίθουσας WC για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού Σχολείου Άργους και γ) προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου και οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

5.          112175/17915 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης «Προσωρινού αναδόχου» του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΖΟΡΜΠΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.),  CPV:45246400-7, κωδ. ΕΣΗΔΗΣ: 86052

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 

6.          112255/17926 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙ- ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ), ΠΡΟΫΠ,: 742.200,00 €, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΕΠ52600008 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 77390 Ανάδοχος: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

7.        ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 114588/22121 Έγκριση όρων Διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 ΚΑΙ Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ- ΚΛΗΜΕΝΤΙ- ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ- ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΒΕΛΙΝΑ)»

Προϋπολογισμού: 400.000,00 €

 

Δ/ΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

8.        112041/21610 Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» Προϋπολογισμού: #660.000,00 € #

 

Δ/ΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

9.          115212/22273 Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης και της Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ» (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ) Προϋπολογισμού: # 60.000,00 € # καθώς και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10.      115198/22270 Έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης και της Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΥ» (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)  Προϋπολογισμού: # 60.000,00 € # καθώς και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

11.      114107/22017 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και αύξηση της σύμβασης κατά 13,64% < 15,00% ποσού 180.000,00 € του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Προϋπολογισμος: 180.000,00 € Ανάδοχος: ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

12.    ΛΑΚΩΝΙΑΣ 122200/16193 ‘Εγκριση πρακτικού 1/2020 επιτροπής Δακοκτονίας έτους 2020  ΠΕ Λακωνίας

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

13.    110934/14739) Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, κήρυξη προσωρινών μειοδοτών Διαγωνισμού  «Ηλεκτρονικός ανοικτός άνω των ορίων Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 – άγονα τμήματα, π/υ: 136.926,62 € (συμπ. ΦΠΑ 13%) ». της Π.Ε. Λακωνίας»

CPV 77100000-1 (Γεωργικές υπηρεσίες)

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91126 

 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

14.    112098/14932) Έγκριση ανάθεσης έργου στους προσωρινούς μειοδότες για το διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών προγράμματος δακοκτονίας 2020 – 2ος  Διαγωνισμός άγονα τμήματα στην Π.Ε. Λακωνίας, σε εφαρμογή του Ν.4673/2020 (52/τ.Α’/2020)

 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

15.    123392/16360 Έγκριση της υπ’ αριθ.πρωτ.116370/15483 (ΑΔΑ: ΨΠ8Ξ7Λ1-Ζ46) Απόφασης  Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου.

 

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,  ΠΡΟΣΟΔΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Π.Ε  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

16.    123639/809 Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση εγγράφων σχετικών με το έργο «Παραλλαγή της Ε.Ο 4 στο τμήμα Σπάρτη-Πλατάνα-Σκούρα»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

17.    ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 723 Ορισμός δικηγόρου για την  άσκηση  ή μη ένδικων μέσων  κατά της αριθμ. 2277/2019   του ΣΤΕ  με την οποία απορρίπτεται η αίτηση του Αλέξανδρου Καραμήτσου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

18.    710 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγορικού Γραφείου Αρετή Γ. Λιακάκη & Συνεργατών για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και της έγκρισης αμοιβή της

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

19.    676 Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

20.     23895  ΄Εγκριση 1Ης συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ Γ’ ΦΑΣΗ»

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

21.    774 Ορισμός δικηγόρου για την  άσκηση  ή μη ένδικων μέσων  κατά της αριθμ. Ν23/2020 απόφασης .  του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής του κ. Ηλία Παπαγιαννόπουλου

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

22.    754 Ορισμός δικηγόρου για την  άσκηση  ή μη ένδικων μέσων  κατά της αριθμ Α92/2020 απόφασης .  του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Καλαμάτας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

23.    741 Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπόθεση της από 18-5-2020 αίτησης κ. Δημητρίου Σακκά σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

24.    23796 ‘Εγκριση σκοπιμότητας και όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του παραρτήματος του Κ.Ε.Κ της ΠΕ Μεσσηνίας στην Κυπαρισσιά

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

25.    ΑΡΚΑΔΙΑΣ 116034/29356 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

26.      113248/28494 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΙ- ΩΡΙΑ- ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 2014ΕΠ52600001

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

27.      112555/28305 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 100.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις  2014ΕΠ52600001

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

28.      112313/28239 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΕΡΙΛΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού: 74.400,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

29.      100294/25325 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ  ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΔΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑ Ο.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ2014ΕΠ52600027.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

30.      116115/29378 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού 120.000 € από πιστώσεις 2014ΕΠ52600027

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

31.      119452/30094 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

32.      122196/30756 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

      « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ   »

                           Προϋπολογισμού   60.000  €       από πιστώσει  ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

33.      122197/30757 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

 « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   »

                           Προϋπολογισμού   50.000  €       από πιστώσει  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

34.      122188/30753  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

           « ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   »

                           Προϋπολογισμού   60.000  €       από πιστώσειΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

35.      122191/30754 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

           « ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   »

                           Προϋπολογισμού   60.000  €       από πιστώσει ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

36.    ΕΔΡΑΣ 119291/30055 Εγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την αντικατάσταση α) τακτικού μέλους της υπ’ αριθμ. (1) Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως προμηθειών εργασιών και υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας για το έτος 2020 , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο της Περ. Πελοποννήσου και β) αναπληρωματικό μέλους της υπ. αριθμ. (7) επιτροπής παραλαβής των πάσης φύσεως προμηθειών εργασιών και υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας για το έτος 2020, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο της Μαινάλου& Σέκερη 37, που συγκροτήθηκαν με την αρ. 49/2020 απόφασης Ο.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

37.    66931/523 Επικαιροποίηση απόφασης του ορισμού του δικηγόρου Τρίπολης κ. Σαμπράκου Πέτρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 16.6.2020

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

38.    119805/796 Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης   κατά την δικάσιμο αυτού στις  16-6-2020  όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης του κ. Γρηγόρη Σπυράκη

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

39.    114484/28827 ‘Εγκριση  παράτασης της Συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατασκευής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

40.    116805/29530 Εγκριση Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.200,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. και συγκρότηση επιτροπής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ