Συνεδριάζει στις 21 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Μεγαλόπολης

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 16:33

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας παρακαλούμε όπως την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Νομική στήριξη υπαλλήλου του Δήμου Μεγαλόπολης.
 2. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ».
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας».
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση οδού για την πρόσβαση στον οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 6. Έγκριση Πρακτικού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων οικονομικής προσφοράς του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»
 7. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών του αριθμ. 79988 ηλεκτρονικού διαγωνισμού  “Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης”.
 8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α.  για την προμήθεια ειδικής ηλεκτρικής μπαταρίας για νεροχύτη και τοποθέτηση αυτής για τη δομή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)».
 9. Έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α.  για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης».
 10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 22/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α.  για την προμήθεια παζλ δαπέδου για τη δομή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ )».
 11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Εργασίες μόνωσης και ελαιοχρωματισμού στο κτίριο της δομής του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ ) και του Πνευματικού Κέντρου “Ο Πολύβιος”»».
 12. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2020.
 13. Eξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.636,80 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης του Δήμου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ :00-6331.004/«ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ_Π.Ο.Ε.(ΡΥΘΜΙΣΗ)- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.).
 15. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 20-7325.010/ «Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος  σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Βελιγοστής πλησίον υδατόπυργου»).

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ