Συνεδριάζει τη Δευτέρα 18/11 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφ.Πελ/σου

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 21:55

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σας προσκαλούμε στην   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 18/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.        ΑΡΓΟΛΙΔΑ  288917/45790    ΄΄Εγκριση διακήρυξης  Ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και λοιπών τευχών για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου « ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ»

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2.          3351 ‘Εγκριση 3Ης τροποποίησης του πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχ. Έτους 2019-2020 (1η για το σχολικό έτος)  της αρίθμ. 4/791/2019 σύμβασης του αναδόχου ΣΑΛΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ για τους μήνες Σεπτέβριο & Οκτώβριο 2019)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3.        ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  274793/52927 Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  των εργασιών με αναθεώρηση  του έργου : “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ -ΒΟΧΑΣ” π/υ: 500.000,00€.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

 

4.           294697/57026  Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί της ματαίωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων της ΠΕ Κορινθίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

5.           291036/56346  

Έγκριση τροποποίησης των: 1) υπ’ αριθ. οίκ. 71079/13791/13-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004622639) σύμβασης που έχει συνάψει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον ανάδοχο «Αθανάσιο Τερζή» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. οίκ.110258/21049/18-04-2019 τροποποιητική σύμβαση (19SYMV004850176) τροποποιητική σύμβαση, 2) υπ’ αριθ. οίκ.130586/24502/10-05-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV004926152) σύμβαση που έχει συνάψει η Περιφέρεια Πελ/σου με τον ανάδοχο «Μπεκιάρη Φώτιο» 3) υπ’αριθ.οίκ.79065/15426/21-03-2019 (19SYMV004652326) σύμβαση με τον Αγγελίδη Κων/νο, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.οίκ.117525/22260/24-04-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV004863863) τροποποιητική σύμβαση, 4) υπ’αριθ.71103/13803/13-03-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV004620798) σύμβαση με τον Βενετσάνο Κων/νο, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.οίκ.110236/21044/18-04-2018 (ΑΔΑΜ:19SYMV004851157) σύμβαση, 5) υπ’αριθ.61918/11928/04-03-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV004553297) σύμβαση με τους «Μπάτο Κωνσταντίνο» και «Σαμαρτζή Παναγιώτη» 6) υπ’αριθ.71099/

71099/13801/2019  (ΑΔΑΜ: 19SYMV004620968) σύμβαση με τον «Πέτρο Αποστολόπουλο»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

6.          226825/43199 Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά επί της 745/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών επί της προδικαστικής προσφυγής της ένωσης οικονομικών φορέων ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ « ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ»  υποψήφιων αναδόχων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΖΕΜΕΝΟ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

7.        ΛΑΚΩΝΙΑΣ  290293/39235  ‘Εγκριση πρακτικού 3/31-10-2019 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ήτοι ανακήρυξη οριστικού μειοδότη στα πλαίσια της διενέργειας του Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Υγρών καύσιμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο-βενζίνες κίνησης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

8.          1655 Εγκριση 1Ης τροποποίησης υφισταμένων δρομολογιών  για το μήνα Νοέμβριο 2019 της από 1-3-2019 σύβασης της  κοινοπραξίας ταξί «ΣΠΑΡΤΗΣ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9.          1713 Εγκριση 1Ης τροποποίησης πινάκων  υφισταμένων δρομολογιών  για το μήνα Νοέμβριο 2019 της από 1-3-2019 σύβασης της  ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

10.   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 66165  

‘Εγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου « ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(2019-2020)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

11.      2616  

Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης   κατά την δικάσιμο αυτού στις 3-12-2019  όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου Μαλλίρη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

12.     2567 Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης   κατά την δικάσιμο αυτού στις 3-12-2019  όπου θα συζητηθεί η προσφυγή των Νικολέττας Σταμούλη κλπ(συν 4)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

13.     2587 Εγκριση της  υπ’ αρίθμ. 2587/8-8-2019 απόφασης κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσσου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

14.     66732 ‘Εγκριση  τροποποίησης-δρομολογιών ανάθεσης  μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή  ΔΧ επιβατικά σε σχ. Μονάδες χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

15.     59474 ‘Εγκριση  επανακοστολόγησης συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με μέση τιμή καυσίμου για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

16.   ΑΡΚΑΔΙΑΣ  297353/71912  Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ” π/υ: 43.000,00€. Με ΦΠΑ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

17.      297467/71927  Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ” π/υ: 45.000,00€. Με ΦΠΑ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

18.     299564/72429 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ) ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

19.     300767/72696 ‘Εγκριση  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού,τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» π/υ: 200.000,00€. Με ΦΠΑ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

20.     300844/72711 ‘Εγκριση  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού,τευχών και όρων Δημοπράτησης  και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΛΑΤΑΝΑΣ-ΣΤΟΛΟΥ»

π/υ: 200.000,00€.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

21.     293268/70844 Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων ‘Εργων επί της 4-9-2019 ένστασης για το έργο

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 1)ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 2)ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ  π/υ: 100.000,00€.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

22.   ΕΔΡΑΣ  273936/66454  Εγκριση  πρακτικού του σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό αριθμό 83259 «Εργα προστασίας Λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας» π/υ: 4.500.000,00€. Πλέον ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

23.     306244/2641 ‘Εγκριση της  υπ’ αρίθμ. 306244/2641/12-11-2019  απόφασης κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσσου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

24.     306238/2639 ‘Εγκριση της  υπ’ αρίθμ. 306238/2639/12-11-2019  απόφασης κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσσου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

25.     306241/2640 ‘Εγκριση της  υπ’ αρίθμ. 306241/2640/12-11-2019  απόφασης κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσσου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

26.       Oρισμός δικηγόρων για την νομική στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ