Συνεδριάζει την Δευτέρα 22 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 18:54
φωτογραφία αρχείου

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα
19:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν-3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029805 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
– τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης και τεχνικού προγράμματος έτους 2019,
αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος
2. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της δράσης
«Wifi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές Κοινότητες».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος
3. Έγκριση του 2ου και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Άστρους και προαύλιου
χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την ενεργοποίηση του κληροδοτήματος Σπυρίδωνος
Στρατηγάκη της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση παλαιού
κοινοτικού καταστήματος Καστάνιτσας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος- Αντιδήμαρχος
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων
χώρων Τοπικής Κοινότητας Μελιγούς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
8. Διαχείριση εξόφλησης δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4071/2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παιδότοπων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κουτρουμπής Γεώργιος