Συνεδριάζει την Δευτέρα 3 Αυγούστου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελ/σου

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020 09:33

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13-6-94,) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 10 του Ν. 2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 113/Α/15-6-95), το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/Α/30-5-97) καθώς και το άρθρο 7 παρ. β του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 237/22-10-98).

β) Την αριθμ. 2141/22-1-98 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 78/Β/4-12-98).

 γ)  Τον Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτης ) και ειδικότερα τα άρθρα 190,191,192,193.

 δ) Την με αριθμ. 265585/64609/01-10-2019 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 823/07-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί  «Συγκρότησης Δ.Σ. Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου»

 

ΣΑΣ    ΚΑΛΟΥΜΕ

 

Να λάβετε μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 03.08.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου).

Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον νόμιμο αναπληρωτή σας για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου χρήσης 2020 (5η Τροποποίηση)
  2. Έγκριση σκοπιμότητας και ανάθεσης έργου Τεχνικοοικονομικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας με την παροχή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση εκβάθυνσης Λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων»
  3. Έγκριση σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων για την προμήθεια «Βελτίωση-συντήρηση γηπέδου Αγίων Θεοδώρων” συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ενταγμένου στο ΠΔΕ με κωδικό ΣΑΕΠ 026, καθώς επίσης και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης και ορισμό εκπροσώπου
  4. Έγκριση ανάθεσης εργασιών μηχανογραφικής προσαρμογής λογισμικών συστημάτων εταιρεία LOCALSERVE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ – Θεοφάνους 10 – Αθήνα Τ.Κ. 11523, έναντι του ποσού των 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ του Π.Τ.Α.

Περιφέρειας   Πελοποννήσου

 

 

Παναγιώτης Νίκας