Συνεδριάζει την Παρασκευή 9 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019 16:48

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09 /08/2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση με τα θέματα εδώ