Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου το ΔΣ Νότιας Κυνουρίας

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 17:00
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (2/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (16η) Ιανουαρίου (2019) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:Θέμα 1: Περί της εγκρίσεως αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.I.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νοτίου Κυνουρίας» που αφορούν: α) το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2019, β) την εισηγητική έκθεση η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικ. έτος 2019 και τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 2: Περί της εγκρίσεως της 1/2019 αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας» που αφορά τον προϋπολογισμό του νομικού αυτού προσώπου για το οικ. έτος 2019. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)
Θέμα 3: Περί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (ΦΕΚ 3049/Β/5-9-2017). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 4: Περί της διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 5: Περί του ορισμού, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του άρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 6: Περί της συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σε εφαρμογή της παρ. 11 β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 7: Περί της συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε εφαρμογή της παρ. 11 δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 8: Περί του ορισμού ενός (01) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έτους (2018). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 9: Περί της συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 10.: Περί του ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και αναπληρωτή αυτού για την συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων και προϊόντων τους που σφαγιάζονται ή καταστρέφονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 11: Περί της ονομασίας της οδού που οδηγεί στη περιοχή «Σκυλοχώρι» της Δ.Κ. Λεωνιδίου ως οδό «Ηλία Καττή». (Εισηγητής: Διαμαντής Κ.)
Θέμα 12: Επί αιτήσεως Αναστάσιου Καραογλάνη του Κωνσταντίνου για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο «Αγία Αναστασία» Τ.Κ. Τυρού. (Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)
Θέμα 13: Επί αιτήσεων πολιτών για παραχώρηση οστεοθυρίδων στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κοσμά. (Εισηγητής : Τρούμπας Δημήτριος)
Θέμα 14: Περί της εκποίησης δημοτικού αγροτεμαχίου επιφανείας 1.466,86 τ.μ. στη θέση Λίμνες της Τ.Κ. Πραγματευτής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 15: Σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία ΦΟΔΣΑ, στο πλαίσιο του Ν. 4555/2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 16: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Κολινιώτης