Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 14:36

Δείτε τα θέματα παρακάτω στην πρόσκληση της δια περιφοράς συνεδρίασης….

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση «Διά Περιφοράς» του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και με τις από 11/03/2020 & 30/03/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και με τις με αρ.πρωτ.18318/13.03.2020 & 20930/31.03.2020 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αίτηση Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Δημητσάνας.
2. Αίτηση κου Ευγένειου Γιόβα του Δημητρίου.
3. Αίτηση κου Αναστασίου Σαλτή του Βασιλείου.
4. Έγκριση δωρεάς στην Τ.Κ. Αετορράχης.
5. Αίτηση Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
6. Αίτηση κας Μαρίτσας Καλογεροπούλου του Ηλία.
7. Αίτηση Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων.
8. Υλοτόμηση δένδρων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
9. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Τοπικής Κοινότητας Μυγδαλιάς.
10. Ολοκλήρωση αιτήματος προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών για τη θέσπιση Τοπωνυμίου «Αρχαία Θέλπουσα».
11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δημητσάνας, Δήμου Γορτυνίας».
12. Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αυλακών άρδευσης οικισμό Λιβαδάκι της Δ.Ε. Τροπαίων», προϋπολογισμού 1.500,00€ (ΑΟΕ 78/2020).
13. Έγκριση ενδέκατης (11ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καθρεπτών οδικής σήμανσης», προϋπολογισμού 7.000,00€ (ΑΟΕ 79/2020).
14. Έγκριση δωδέκατης (12ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια μεταλλικών επιστύλιων κάδων», προϋπολογισμού 8.000,00€ (ΑΟΕ 80/2020).
15. Έγκριση δέκατης τρίτης (13ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Πληρωμή δαπανών για ΚΤΕΟ οχημάτων» και ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προϋπολογισμού 7.000,00€ (ΑΟΕ 81/2020).
16. Έγκριση δέκατης τέταρτης (14ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων», προϋπολογισμού 3.000,00€ (ΑΟΕ 82/2020).
17. Έγκριση δέκατης πέμπτης (15ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακείων δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 2.000,00€ (ΑΟΕ 83/2020).
18. Έγκριση δέκατης έκτης (16ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια πυροσβεστήρων οχημάτων», προϋπολογισμού 3.000,00€ (ΑΟΕ 84/2020).
19. Έγκριση δέκατης έβδομης (17ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Γορτυνίας» προϋπολογισμού 10.000,00€ (ΑΟΕ 85/2020).
20. Έγκριση δέκατης όγδοης (18ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Δαπάνες υλοτόμησης δέντρων λόγω επικινδυνότητας Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 10.000,00€» (ΑΟΕ 86/2020).
21. Έγκριση δέκατης ένατης (19ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Leasing μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 5.000,00€ (ΑΟΕ 87/2020).

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας:
1. να δηλώσουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στη συνεδρίαση το αργότερο έως τις 11.00 δηλαδή την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, στο email: grammateia@gortynia.gov.gr ή με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου κου Απόστολου Αποστολόπουλου
2. να αποστείλουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα στο email: grammateia@gortynia.gov.gr ή με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου κου Απόστολου Αποστολόπουλου το αργότερο μέχρι ώρα 14.00, η οποία ορίζεται ώρα λήξης της συνεδρίασης.

Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.